ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕ ΟΣΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

ΕΑΑΣ ΑΡΘΡΑ
Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΥΠΤΓΟΣ Ε.Α.

      Σύμφωνα με το από  1 Μαίου 2024 Δελτίο Τύπου της ΕΑΑΣ παράνομα,περίεργα και ύποπτα γεγονότα λαμβάνουν χώρα μεταξύ του ΥΠΕΘΑ  και του ΜΤΣ. Πρίν προβώ στο σχολιασμό τους, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στο νομικό πλαίσιο που διέπει το ΜΤΣ,προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση  των συναδέλφων,στην οποία άλλωστε αποσκοπεί αυτή η παρέμβασή μου.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΤΣ

      Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, το ΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εν ταυτώ Στρατιωτική Μονάδα επιπέδου Ταξιαρχίας.  Αυτό σημαίνει ότι στο ΜΤΣ,όπως άλλωστε και στα περισσότερα ΝΠΔΔ, υπάρχουν δύο (2) συλλογικά όργανα Διοίκησης απολύτως διακριτά μεταξύ τους. Το ένα με αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα και το άλλο με αρμοδιότητες εκτελεστικού χαρακτήρα. 

Το πρώτο συλλογικό όργανο διοίκησης:  

      α. Περιβάλλεται τον τύπο του Διοικητικού  Συμβουλίου.     

      β. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του νόμου 2690/1999. 

      γ. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δια του  ΓΕΣ/ΔΟΙ          

      δ. Οι αποφάσεις του ελέγχονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό μόνο ως προς τη νομιμότητα και όχι ως προς τη σκοπιμότητα.

      ε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το αυτοδιοίκητον του ΜΤΣ, το οποίον αποτελεί το Συνταγματικά κατοχυρωμένο κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ΝΠΔΔ. 

Το δεύτερο συλλογικό όργανο διοίκησης:

      α. Περιβάλλεται τον τύπο της Στρατιωτικής Μονάδος  

      β. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανονισμούς που διέπουν τις Στρατιωτικές Μονάδες. 

      γ. Υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δια του ΓΕΣ/ΔΟΙ.

      δ. Εισηγείται στο ΔΣ/ΜΤΣ τα προς συζήτηση θέματα, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία και εκτελεί ομοίως τις αποφάσεις που αυτό λαμβάνει.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:    

 

     Τα όργανα διοίκησης όλων των ΝΠΔΔ ( περιλαμβανομένου και του ΜΤΣ) είναι    συλλογικά όργανα διοίκησης.                                                

 

     Το συλλογικό όργανο είναι ενιαίο όργανο. Τα μέλη του ως τοιαύτα δεν είναι όργανα.        

     Οι αποφάσεις του συλλογικού οργάνου αποτελούν ενιαία πράξη και όχι <<συμφωνία>>.    

     Οι κανόνες που διέπουν τα συλλογικά όργανα της διοίκησης περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρα 13,14,15 του νόμου 2690/1999 φεκ 45Α)  

     Η εξουσία τόσο του προέδρου όσο και των μελών του ΔΣ/ΜΤΣ περιορίζεται και εξαντλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων εντός των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.                                                    

     Ούτε ο πρόεδρος μόνος του, ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΔΣ/ΜΤΣ νομιμοποιείται να πάρει οποιαδήποτε απόφαση για το ΜΤΣ.                                  

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ  ΕΑΑΣ                                                     

     Η εντολή του ΥΦΕΘΑ προς το ΜΤΣ ,που διαλαμβάνεται στο από 12 Μαρτίου 2024 έγγραφο του ΣΓ/ΥΦΕΘΑ , είναι παράνομη ανεξαρτήτως του περιεχομένου αυτής . Ο εποπτεύων Υπουργός δεν νομιμοποιείται να δόση οποιαδήποτε εντολή προς εποπτευόμενο από αυτόν ΝΠΔΔ,διότι αν το κάνει πλήττει βάναυσα την έννοια του θεσμού του ΝΠΔΔ,καταλύει το αυτοδιοίκητον αυτού, καταργεί με απλά λόγια τον ίδιο τον θεσμό του ΝΠΔΔ.                            

    Η συγκεκριμένη όμως εντολή είναι παράνομη και ως προς το περιεχόμενό της,καθόσον προτρέπει-διατάσσει το ΜΤΣ να καταστρατηγήσει τις διατάξεις της νομοθεσίας του, που προβλέπουν την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του (ΠΔ 715/1979 ) και να έχει στη διάθεση της υπό σύσταση Α.Ε. συγκεκριμένους  μη ελεύθερους χώρους της ακίνητης περιουσία του, κάνοντας μάλιστα έξωση στις εκεί εγκατεστημένες υπηρεσίες του.                

    Τέλος,η μεταβίβαση της εντολής γίνεται απ’ ευθείας από το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ προς τπ ΜΤΣ και όχι δια της νομίμου διαδικασίας, ήτοι δια του ΓΕΣ/ΔΟΙ. Περιφρονεί δηλαδή και το Γενικό Επιτελείο Στρατού.                                                

    Της εν λόγω εντολής επιλήφθηκε το συλλογικό όργανο διοίκησης με αρμοδιότητες εκτελεστικού χαρακτήρα, που είναι υπεύθυνο για τις εισηγήσεις στο ΔΣ/ΜΤΣ. Δηλαδή η Στρατιωτική Μονάδα.                                            

     Το εν λόγω όργανο μετά από μελέτη και εμπεριστατωμένη ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας και εμπλοκή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του (Δνση περιουσίας,Νομικός σύμβουλος,Δντης ΕΛΟΑΣ, Αναπληρωτής Γενικός Δντης και Γενικός Δντης) εισηγήθηκε την μη ικανοποίηση της εντολής του ΥΦΕΘΑ για τους παρακάτω λόγους:

      α. Ο κος ΥΦΕΘΑ , ως εποπτεύων υπουργός δεν νομιμοποιείται, να δίνει εντολές στο ΜΤΣ  για κανένα θέμα. Η διαχείριση της  ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΣ/ΜΤΣ.                                                   

     β. Η εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας γίνεται, σύμφωνα  με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.                                

    γ. Στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις σχετικά με τη μη διενέργεια  διαγωνισμού δεν εμπίπτει η υπό σύσταση Α.Ε.                          

    δ. Η τυχόν μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΜΤΣ από τους συγκεκριμένους χώρους θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία αυτού.

Το ΔΣΜ/ΜΤΣ στην συνεδρίαση της 28 Μαρτίου 2024,παρά την ως άνω εισήγηση αποφάσισε κατά πλειοφηφία (6-2) τα ακόλουθα:                                

   α. Την εκδήλωση προκαταρκτικών ενεργειών για την αξιοποίηση των χώρων του ισογείου και του ημιωρόφου του κτηρίου του ΜΤΣ.                                    

   β. Την εκπόνηση μελέτης για τυχόν μετεγκατάσταση  των υπηρεσιών, που βρίσκονται στους ως άνω χώρους.                                                 

   γ. Την υποβολή αιτήματος στο ΥΕΘΑ για τη σύνταξη της ως άνω μελέτης με μέριμνά του.    

Η ανωτέρω απόφαση δια της νομίμου οδού ήτοι μέσω του ΓΕΣ/ΔΟΙ έφθασε στον εποπτεύοντα Υπουργό και σύμφωνα πάντα με το Δελτίο Τύπου της ΕΑΑΣ:              

    α. Το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ αντί εκπόνησης μελέτης απέστειλε απόρρητο εγγραφο προς το ΜΤΣ με το οποίο διατάσσει την άμεση εκκένωση των χώρων του ισογείου, ημιωρόφου και επί πλέον του ισογείου καταστήματος.                                          

    β. Ο πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2024,με το πρόσχημα της διαφύλαξης του απορρήτου,όχι μόνο αρνήθηκε να ενημερώσει λεπτομερώς τα μέλη του ΔΣ για το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου αλλά ακόμα χειρότερα  φέρεται ότι έχει δώσει μία αγνώστου  περιεχομένου απάντηση στον Κο ΥΦΕΘΑ,ο ίδιος προσωπικά και εν αγνοία του ΔΣ/ΜΤΣ.      

 Επί των ανωτέρω παρατηρητέα τα ακόλουθα:                            

    Το ΔΣ/ΜΤΣ στη συνεδρίαση της 28 Μαρτίου 2024,θα έπρεπε να δεχτεί την εισήγηση του Γενικού Δντη και να επιστρέψει την εντολή στο ΣΓ/ΥΦΕΘΑ, ως απαράδεκτη. Το θέμα ίσως να είχε λήξει εκεί. Η απόφαση που έλαβε, χωρίς να γνωρίζω το σκεπτικό των μελών που την ψήφισαν, πάσχει ως προς το ότι εποπτευόμενο ΝΠΔΔ ζητά από τον εποπτεύοντα Υπουργό να συντάξει μελέτη για το που θα εγκατασταθούν οι υπηρεσίες του. Ακατανόητο,παράδοξο,περίεργο! Καταργεί αυτό το ίδιο το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του,που είναι γνώρισμα όλων των ΝΠΔΔ, ήτοι το ότι είναι αυτοδιοικούμενο.                                          

     Ακατανόητη και περίεργη κρίνεται και η εμμονή του Κου  ΥΦΕΘΑ να εγκατασταθεί η εν λόγω Α.Ε. στους συγκεκριμένους χώρους, μολονότι από επιστολές και εξώδικα,που απεστάλησαν από διάφορους φορείς, ενημερώθηκε, αν και ως νομικός όφειλε να το γνωρίζει, για το παράνομον της εντολής-αιτήματος.                                          

    Σχετικά με το απόρρητο έγγραφο θα πρέπει να ερευνηθεί ποιος ήταν ο αποδέκτης αυτού. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να ήταν ο πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ ,καθόσον σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο δεν είναι όργανό του ΜΤΣ. Ως αποδέκτης αυτού θα πρέπει να ήταν ο Γενικός Δντης του ΜΤΣ, που είναι αρμόδιος για τις εισηγήσεις στο ΔΣ.  Άρα θα έπρεπε να γίνει εισήγηση στο ΔΣ και όχι αυτό  να φθάσει στα χέρια του προέδρου και να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα ευτράπελα. Αν αποδέκτης του εν λόγω εγγράφου ήταν μόνο ο πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ,τότε το θέμα  παίρνει άλλη διάσταση ,η οποία είναι ευκόλως νοητή και περιττεύει να αναλυθεί.                    

   Τέλος οι πράξεις του προέδρου σχετικά με το περιεχόμενο του απορρήτου εγγράφου είναι καταφανώς παράνομες και η όποια απάντηση έδωσε στον Κο ΥΦΕΘΑ είναι χωρίς νομική υπόσταση καθόσον προέρχεται από μη όργανο του ΜΤΣ και ως τέτοια θα έπρεπε λογικά να επιστραφεί από τον ΥΦΕΘΑ προκειμένου να ληφθεί απόφαση από το ΔΣ/ΜΤΣ. Η ΕΑΑΣ  οφείλει κατά τη γνώμη μου να εξετάσει τη δυνατότητα της ποινικής δίωξης του προέδρου του ΜΤΣ.                

   Η παραβατικότητα του εν λόγω προέδρου εκδηλώνεται και με άλλες ενέργειές του και συγκεκριμένα με το ότι υπογράφει είτε μόνος, είτε μαζί με τον Γενικό διευθυντή  τις ανακοινώσεις του Ταμείου. Σημειώνω ότι η υπογραφή των ανακοινώσεων υπάγεται στην αρμοδιότητα του συλλογικού οργάνου διοίκησης με αρμοδιότητες εκτελεστικού χαρακτήρα,που είναι Στρατιωτική Μονάδα με επικεφαλής εν ενεργεία Ταξίαρχο. Η ενέργειά του αυτή να καπελώνει τον Δντή της Στρατιωτικής Μονάδος,δίκην κομισαρίου της πάλαι ποτέ  Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος ως ο εκλεκτός του κόμματος ήταν υπεράνω των πάντων εκτός από ποινικά κολάσιμη, αντίκειται και στη  Στρατιωτική δεοντολογία. Και τουλάχιστον αυτό το τελευταίο όφειλε να το γνωρίζει.           

    Η αλήθεια είναι ότι η λειτουργία του ΔΣ/ΜΤΣ ήταν και είναι προβληματική και αυτό οφείλεται στις εγγενείς αδυναμίες του, που έχουν να κάνουν με τη σύσταση και συγκρότησή του. Συγκεκριμένα το ΔΣ/ΜΤΣ είναι 9μελές,αποτελείται από 8 μέλη και τον πρόεδρο. Τα 4 από τα  μέλη του είναι εν ενεργεία Ανώτατοι Αξκοί.  Όλα τα μέλη του ΔΣ,πλην του προέδρου, επιλέγονται από το φορέα στον οποίον ανήκουν,είτε  ex officio (αυτεπάγγελτα λόγω θέσεως) είτε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε κάθε φορέα. Ο πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ μολονότι είναι ανώτατος απόστρατος Αξκος  και ο φορέας στον οποίο ανήκει είναι η ΕΑΑΣ, επιλέγεται απο τον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς καμία διαδικασία,είναι ο κομματικός φίλος του. Αυτό αποτελεί παθογένεια και έχει τις εξής συνέπειες:                        

Ο τόνος, η κατεύθυνση στις συνεδριάσεις του ΔΣ δίνεται από τον πρόεδρο.             

    Τα 4 μέλη που είναι εν ενεργεία Αξκοι βρίσκονται σε δυσχερή θέση καθόσον δεν γνωρίζουν λεπτομερώς τη σχέση που έχει ο πρόεδρος με το Υπουργό και σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν από την άποψη-θέση του, κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν μη συνεργάσιμοι,να πέσουν σε δυσμένεια και να αποστρατευθούν με την πρώτη ευκαιρία.                            

Προτιμούν να συνταχθούν μαζί του για να αποφύγουν τις περιπέτειες.               

 Έτσι η πλειοψηφία  5-4 θεωρείται δεδομένη και άρα έχουμε αρχή ενός ανδρός, ήτοι αυτήν του προέδρου.                                                    

ΕΠΙΛΟΓΟΣ                                              

    Η ωμή και προκλητική παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τα ΝΠΔΔ από τον Κο ΥΦΕΘΑ δεν ταιριάζει σε ευνομούμενη  πολιτεία, δεν συνάδει με κράτος δικαίου, είναι χαρακτηριστικό ολοκληρωτικών καθεστώτων.  Εκτός από πολιτικά και ποινικά επιλήψιμη ενέργεια συνιστά  και προσβολή της υπό σύσταση ΑΕ, καθόσον η αδιανόητη εμμονή του να στεγαστεί  στους συγκεκριμένους χώρους, δίνει την εντύπωση ότι αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει σε άλλο χώρο, γεγονός βέβαια που δεν ισχύει, ακυρώνοντας έτσι την όποια χρησιμότητα-σημαντικότητα αυτής.                                                      

    Οι ενέργειες του προέδρου του ΔΣ/ΜΤΣ είναι πασιφανώς  ποινικά ελεγκτέες και θα πρέπει να εξεταστεί ο ποινικός κολασμός τους από τους φορείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στα έξοδα μιας τέτοιας δίκης. Ο Υπουργός που τον επέλεξε, ίσως θα πρέπει να επανεξετάσει    την επιλογή του,πριν γίνει άκρως επικίνδυνος.                      

    Η προβληματική λειτουργία του ΔΣ/ΜΤΣ, που οφείλεται στις εγγενείς αδυναμίες του (σύστασης-συγκρότησης), έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί πριν από πολύ καιρό. Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Η ΕΑΑΣ οφείλει κατά τη γνώμη μου να αναλάβει πρωτοβουλία και να υποβάλει στο Υπουργείο σχετική πρόταση.    ( Επισυνάπτω μια τέτοια  που χρονολογείται απο το 2017)            

    Τέλος η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του ΥΕΘΑ, που αναφέρεται στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ, έρχεται σε ευθεία αντίθεση  με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες διατάξεις που διέπουν τα ΝΠΔΔ,(είναι αντισυνταγματική) και εκτιμώ ότι μέχρι την ψήφισή του θα έχει απαλειφθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταπέσει στο πρώτο δικαστήριο,που θα επιληφθεί αυτής.