Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Γενικά

Όλοι όσοι δικαιούνται να καταστούν Μέλη της Ε.Α.Α.Σ., είτε Υποχρεωτικά, είτε Προαιρετικά, υποχρεούνται όπως υποβάλουν «Δελτίο Στοιχείων» ή «Αίτηση Εγγραφής» και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες συνδρομές, ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο της ΕΑΑΣ ως  Μέλη της και να εκδοθεί το αντίστοιχο Δελτίο Ταυτότητας.

2. Οικονομικά

α. Τα «Υποχρεωτικά Εγγεγραμμένα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.» καταβάλλουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες ανέρχονται σε 1% επί του καταβαλλομένου Μερίσματος, αυτόματα μέσω του ΜΤΣ, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

β. Οι «Ορφανικές Οικογένειες» των «Υποχρεωτικά Εγγεγραμμένων Μελών» καταβάλλουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες ανέρχονται σε 0,5% επί του καταβαλλομένου μερίσματος, μέσω του ΜΤΣ.

γ. Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. «Προαιρετικώς Εγγεγραμμένα», προερχόμενα από την ΕΛ.ΑΣ. που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ, καταβάλλουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες ανέρχονται σε 1% επί του καταβαλλομένου μερίσματος, μέσω του ΜΤΣ.

δ. Τα πρόσωπα που ανήκουν στις παραπάνω υποπαραγράφους β και γ καθίστανται Μέλη της Ενώσεως αφού υποβάλουν σχετική «Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτηση» προς την Ε.Α.Α.Σ., η οποία προωθείται στην συνέχεια στο ΜΤΣ προκειμένου να διενεργείται, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη κράτηση.

ε. Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. «Προαιρετικώς Εγγεγραμμένα», προερχόμενα από τον Στρατό Ξηράς ή την ΕΛ.ΑΣ, τα οποία στον τελευταίο στάδιο της εξέλιξή τους, έφεραν τον βαθμό, αντίστοιχα του Αρχιλοχία ή του Αρχιφύλακα αποστρατευόμενοι δε λαμβάνουν τον βαθμό του Ανθυπασπιστή ή του Ανθυπαστυνόμου ή του Υπαστυνόμου, ασχέτως εάν λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ, καταβάλουν την «Ετήσια Συνδρομή» τους στο Ταμείο της ΕΑΑΣ όπως στην παρακάτω παράγραφο καθορίζεται και όχι με κράτηση από το καταβαλλόμενο Μέρισμα.

στ.  Τα «Προαιρετικά Εγγεγραμμένα Μέλη» που δεν λαμβάνουν μέρισμα ή λαμβάνουν αλλά εμπίπτουν στην παραπάνω παράγραφο ε, καταβάλλουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες ετησίως ανέρχονται σε 15 € για τα άμεσα Μέλη και 10 € για τις Ορφανικές Οικογένειες. Την παραπάνω ετήσια συνδρομή την καταβάλουν μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό της Ε.Α.Α.Σ. Με απόφαση του ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ. τα παραπάνω ποσά συνδρομής δύνανται να αναπροσαρμοστούν.

3. Διάρκεια Ισχύος των Ταυτοτήτων και Καρτών.

α. Το ΔΤ (Δελτίο Ταυτότητας) : για όσο χρονικό διάστημα ο κάτοχος διατηρεί την ιδιότητα του Μέλους.

β. Οι ΕΚΕ (Ενιαίες Κάρτες Εισόδου) : για 5 έτη.

γ.  Τα «Τακτικά Προαιρετικώς Εγγεγραμμένα» Μέλη που δεν λαμβάνουν μέρισμα ή λαμβάνουν αλλά εμπίπτουν στην παραπάνω παράγραφο , έχουν τη δυνατότητα αίτησης έκδοσης ΔΤ και ΕΚΕ από 1 μέχρι 5 έτη, εφόσον προκαταβάλουν το σύνολο των εισφορών για τα έτη που έχουν επιλεγεί. Ανανέωση των ΔΤ και ΕΚΕ θα πραγματοποιείται μετά την λήξη του χρόνου που έχει επιλεγεί, με νέα Αίτηση και καταβολή της αντιστοίχου Συνδρομής.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:  Ως «Μονάδα» μέτρησης του χρόνου ισχύος των ΔΤ των «Προαιρετικώς Εγγεγραμμένων Μελών με Καταβολή Συνδρομής», καθώς και των ΕΚΕ, ορίζεται το ένα έτος, το οποίο θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του ΔΤ ή της ΕΚΕ και θα λήγει την ίδια ακριβώς ημερομηνία του επομένου έτους. Συνεπώς ο χρόνος ισχύος των παραπάνω αναφερομένων Εντύπων θα προκύπτει βάσει της ορισθείσας «Μονάδας» επί τα έτη που επιλέγει το κάθε Μέλος για καταβολή Συνδρομής. Επιπλέον δε επί του τελικού χρόνου ισχύος παρέχεται δυνατότητα δίμηνης παράτασης, η οποία αναγράφεται με ευκρίνεια και με κόκκινα γράμματα στην οπίσθια πλευρά των εν λόγω Εντύπων.

4. Επιστροφές ΔΤ και ΕΚΕ.

Τα ΔΤ και οι ΕΚΕ, επιστρέφονται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Α.Α.Σ. ή τα Παραρτήματά της, με αποκλειστική ευθύνη των κατόχων τους, ευθύς ως :
α. Λήξουν ή

β. Μεταβληθεί η κατάσταση σύμφωνα με την οποία εκδόθηκαν και ο κάτοχος απωλέσει για οιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του μέλους ή της δικαιούμενης οικογένειας (πχ διαζύγιο, θάνατος, ηλικία τέκνων άνω των 24 ετών κ.λπ).

 

5. Διαδικασία Εγγραφής και Έκδοσης ΔΤ (Δελτίου Ταυτότητας) και Καρτών ΕΚΕ (Ενιαία Κάρτα Εισόδου).

α. Εγγραφή και Έκδοση ΔΤ (Δελτίου Ταυτότητας).

Για την εγγραφή κάποιου ως Μέλος της ΕΑΑΣ και να  εκδοθούν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση ΔΤ και ΕΚΕ, απαιτείται :

(1).  Για «Απόστρατους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές Στρατού Ξηράς, Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων των ΕΔ, που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ», (με εξαίρεση τους υπαγομένους σε «Πολεμικές εν γένει Καταστάσεις», τους «Τεθέντες σε Απόταξη» και τους «Διαγραφέντες από τα Στελέχη της Εφεδρείας») η υποβολή «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» και Αίτηση Έκδοσης «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ε.α.» σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ-Β1, και οι οποίοι εντάσσονται στα «Τακτικά Υποχρεωτικώς Εγγεγραμμένα» Μέλη της ΕΑΑΣ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Έγγραφα για την εν λόγω περίπτωση (1), που κατατίθενται στην ΕΑΑΣ μαζί με την «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» (ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ-Β1) ΕΙΝΑΙ :

ΕΝΤΥΠΟ "ΕΑΑΣ-Β1" . ( ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ & ΝΑ  ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΠΑΤΑΤΕ  ΕΔΩ ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ "ΕΑΑΣ-Β1". (ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ & ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ ΠΑΤΑΤΕ ΕΔΩ )

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. (ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ & ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ ΠΑΤΑΤΕ ΕΔΩ).

(2).  Η υποβολή «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» και Έκδοσης αντίστοιχου «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ-Β2, εάν πρόκειται για :

(α). Ορφανικές Οικογένειες των αποβιωσάντων «Αποστράτων Αξκών και Ανθστών Σ.Ξ., Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων των ΕΔ, που ελάμβαναν μέρισμα από το ΜΤΣ», ανεξάρτητα εάν λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ ή όχι, εντασσόμενοι στα «Τακτικά Μέλη της ΕΑΑΣ Προαιρετικά Εγγεγραμμένα».

(β). Απόστρατους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές Στρατού Ξηράς, Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο, δεν λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ καθώς και οι ορφανικές τους Οικογένειες, εντασσόμενοι και αυτοί, στα «Τακτικά Μέλη της ΕΑΑΣ τα Προαιρετικά Εγγεγραμμένα».

(γ). «Απόστρατους Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους της ΕΛ.ΑΣ.» οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ και αιτούνται να τους γίνεται παρακράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Σ, εντασσόμενοι και αυτοί, στα «Τακτικά Μέλη της ΕΑΑΣ τα Προαιρετικά Εγγεγραμμένα».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Οι παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες Μελών που υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» εντάσσονται στα «Τακτικά Προαιρετικώς Εγγεγραμμένα» Μέλη της ΕΑΑΣ.

(δ). Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Έγγραφα για την εν λόγω περίπτωση (2), που κατατίθενται στην ΕΑΑΣ μαζί με την «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ-Β2) ΕΙΝΑΙ :

ΕΝΤΥΠΟ "ΕΑΑΣ-Β2". (ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ & ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΠΑΤΑΤΕ ΕΔΩ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ "ΕΑΑΣ-Β2" (ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ & ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ ΠΑΤΑΤΕ ΕΔΩ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. (ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ & ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ ΠΑΤΑΤΕ ΕΔΩ).

(3).  Διευκρινίζεται ότι μαζί με την «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» ή την  «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» συνυποβάλλονται όλα τα «Προβλεπόμενα Δικαιολογητικά», τα οποία αναλύονται κατά περίπτωση παρακάτω. Επιπλέον ανάλυση των «Προβλεπόμενων Δικαιολογητικών» παρουσιάζονται και στις οδηγίες των Εντύπων που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ, στο Υπομενού «Έντυπα Ταυτότητας – Ε.Κ.Ε. (Λήψη)» του Μενού «ΜΕΛΟΣ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ».

β. Έκδοση Καρτών ΕΚΕ (Ενιαία Κάρτα Εισόδου).

(1).  Παρέχεται το δικαίωμα στα «μέλη της Οικογενείας» του εν ζωή Απόστρατου Αξκού καθώς και της Χήρας Συζύγου μόνο αποβιώσαντος Αξκού ΣΤΡΑΤΟΥ, η είσοδος σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις - Εγκαταστάσεις του ΣΞ, που λειτουργούν αυτόνομα και εκτός Στρατοπέδων, χωρίς την φυσική παρουσία του Απόστρατου Αξκού ή της Χήρας.

(2).  Ως μέλη Οικογενείας για την έκδοση ΕΚΕ θεωρούνται ο/η Σύζυγος, τα Τέκνα (φυσικά, νόμιμα, αναγνωρισμένα, νομιμοποιημένα και υιοθετημένα, τα δικαιούμενα έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας δηλαδή τα 14 ετών και άνω), καθώς και οι γονείς και των δύο συζύγων.

(3).  Η είσοδος πραγματοποιείται με την επίδειξη στα εντεταλμένα όργανα της Ενιαία Κάρτα Εισόδου (ΕΚΕ) η οποία εκδίδεται από την ΕΑΑΣ.

(4).  Για να εκδοθούν ΕΚΕ (Ενιαίες Κάρτες Εισόδου), απαιτείται από το Μέλος της ΕΑΑΣ η υποβολή «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Ε.Κ.Ε.» σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ-Β3  για το μέλος ή τα μέλη της οικογενείας του που επιθυμεί, μαζί με όλα τα «Προβλεπόμενα Δικαιολογητικά», τα οποία αναλύονται κατά περίπτωση παρακάτω. Επιπλέον ανάλυση των «Προβλεπόμενων Δικαιολογητικών» παρουσιάζονται και στις οδηγίες των Εντύπων που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ, στο Υπομενού «Έντυπα Ταυτότητας – Ε.Κ.Ε. (Λήψη)» του Μενού «ΜΕΛΟΣ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»..

(5). Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Έγγραφα που κατατίθενται στην ΕΑΑΣ μαζί με την «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Ε.Κ.Ε.» (ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ-Β3) που αφορά την «Έκδοση Ενιαίας Κάρτας Εισόδου) ΕΙΝΑΙ :  

ΕΝΤΥΠΟ "ΕΑΑΣ-Β3"(ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ  & ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΠΑΤΑΤΕ ΕΔΩ ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΝΤΥΠΟΥ "ΕΑΑΣ-Β3"(ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ & ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ ΠΑΤΑΤΕ ΕΔΩ ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. (ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ & ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ ΠΑΤΑΤΕ ΕΔΩ).

6. Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής, Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας και Έκδοσης Καρτών ΕΚΕ.

α. Οι ενδιαφερόμενοι για να εγγραφούν ως Μέλη της ΕΑΑΣ ή να εκδώσουν Κάρτες ΕΚΕ για τα μέλη της οικογενείας των, υποβάλουν τις προβλεπόμενες ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή τις σχετικές ΑΙΤΗΣΕΙΣ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην «Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Α.Α.Σ.» για τους διαμένοντες στην Αττική και στα κατά τόπους Παραρτήματά της για τους Υπόλοιπους. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν λειτουργεί Παράρτημα της Ε.Α.Α.Σ., οι Αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Α.Α.Σ.

β. Οι Επίτιμοι Ανώτατοι Αξκοί, οι Αξκοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας και οι επί τιμή Αξκοί, πέραν της δικαιούμενης ταυτότητας του ΓΕΣ, υποβάλουν έντυπο στοιχείων στην Ε.Α.Α.Σ., για έκδοση ΔΤ, δεδομένου ότι αποτελούν Μέλη της, υποχρεωτικά εγγεγραμμένα. Για την έκδοση ΕΚΕ στις Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις - Εγκαταστάσεις του ΣΞ, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά την αποστέλλουν στο ΓΕΣ/Δ3.