Λίγα λόγια για την ΕΑΑΣ

 

1. Η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΑΑΣ) ιδρύθηκε με τον Αρχικό Ιδρυτικό Νόμο (Α.Ν.1287/38) με την επωνυμία: «Ένωσις Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών» (ΕΕΑΑ), ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους Νόμους.

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ισχύουν :

α.  Ο Α.Ν. υπ’ αριθ.1171/72 «Περί Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» ο οποίος είναι  ο Ιδρυτικός Νόμος των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ.

β.  Ο Ν 610/77  που αφορά την 1η Τροποποίησης του  Α.Ν.1171/72 ως προς Άρθρο 5 που αφορά την Διοίκηση της ΕΑΑΣ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ.  Ο Ν 1911/90  Άρθρο 14 αφορά την 2η Τροποποίησης του  Α.Ν.1171/72 ως προς το ΔΣ της ΕΑΑΣ κ΄ τα Τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων.

δ.  Ο Ν 3103/03  Άρθρο 11 παράγραφο 5 και 6 αφορά την 3η Τροποποίηση του Α.Ν.1171/72 για το δικαίωμα Εγγραφής ως Μέλη της ΕΑΑΣ των ε.α. Αξκών της ΕΛΑΣ.

ε  Το  Π.Δ. υπ’ αριθ. 434/81  που αφορά τον ΚΟΛ της ΕΑΑΣ και την Κύρωσης αυτού.

στ.  Η Κ.Υ.Α. με Αριθ. 950/22/210497, Περί Εκλογής  Μελών του ΔΣ της ΕΑΑΣ και αμοιβή αυτών.

ζ. Η Κ.Υ.Α.  με Αριθ. 950/4/33426, που αφορά την 1η Τροποποίηση της ΚΥΑ Φ.950/22/210497.

η. Η Κ.Υ.Α. με Αριθ. 950/10/36613 που αφορά την 2η Τροποποίηση της ΚΥΑ Φ.950/22/210497 στο ΦΕΚ 838 Β’ 14 Οκτ  91.

θ.  Η Κ.Υ.Α. με Αριθ.  Φ.959.4-18-560210-Σ.1457, που αφορά την 3η Τροποποίηση των Άρθρ. 1 κ΄ 9 της ΚΥΑ Φ.950-22-210497 στο ΦΕΚ 838 Β’ 14 Οκτ  91.

ι.  Η Κ.Υ.Α. με Αριθ. Φ.959.4-28-613113-Σ.3038, που αφορά την 4η Τροποποίηση των Άρθρ.  1 κ΄ 2 της Φ.950-22-210497 στο ΦΕΚ 838 Β’ 14 Οκτ  91

ια. Η Κ.Υ.Α. με Αριθ. Φ.959.4-18-860355-Σ.6900, που αφορά την 5η Τροποποίηση του Άρθρ. 1 της Φ.950-22-210497στο ΦΕΚ 838 Β’ 14 Οκτ 91.

3. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο (Άρθρο 2) καθορίζεται, ότι Σκοπός των Ενώσεων (γενικότερα) είναι:

α.  Η σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των Mελών των.

β.  Η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων των.

γ.  Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και η διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των Mελών αυτών.

δ.  Η εν πνεύματι αλληλεγγύης παροχή βοηθείας και περιθάλψεως κατά τα δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστης Ενώσεως καθοριζόμενα, όπως:

Εις τα, λόγω εκτάκτων περιστατικών, έχοντα ανάγκη Mέλη των.

Εις τα έχοντα Αρίστη επίδοση εις τις σπουδές των τέκνα των οικονομικώς ασθενέστερων Μελών.

ε.  Η μέριμνα για τη διατήρηση και βελτίωση της Κοινωνικής αυτών θέσεως.

στ.  Η διατήρηση αμείωτου Εθνικού Φρονήματος των Mελών των, ως και των μελών των οικογενειών τούτων και η συνέχιση των προς την πατρίδα προσφορών των, με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.

4. Βάσει του ισχύοντος Νόμου (Άρθρο 3) τα Μέλη της «Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού» είναι:

α.  Τακτικά :  Οι ε.α Αξιωματικοί και Ανθστές του Στρατού, των Κοινών Σωμάτων των Ε.Δ. και της πρώην Χωροφυλακής.

β.  Προαιρετικά :  Τα μέλη των ορφανικών οικογενειών των δικαιούμενων (ως άνω) Μελών.

γ.  Έκτακτα : Τα πρόσωπα, όπως καθορίζεται στο Νόμο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

5. Οι πόροι της Ενώσεως προέρχονται :

α.  Εκ των μηνιαίων συνδρομών των Μελών της, καθοριζόμενων (εκάστοτε) με απόφαση του ΥΕΘA

β. Εκ των ετησίων εισφορών των ε.ε Αξιωματικών και Ανθστών, καθοριζόμενων (εκάστοτε) με Κ.ΥΑ των Υπουργών Ε Α - Δ.Τ. - Ε Ν.

γ. Από παντός είδους προσφορών και εκτάκτων προσόδων, απ’ όπου κι αν προέρχονται.

6. Η «ΕΑΑΣ» είναι Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται υπό τον ΥΕΘΑ (δια του A/ΓΕΣ.).

Όργανα Διοικήσεως της Ενώσεως είναι :

α. Το ΔΣ (11μελές) Αιρετό.

β. Τα Τοπικά Συμβούλια (Παραρτήματα).

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ/ΕΑΑΣ καθορίζονται στον ισχύοντα Νόμο (Άρθρο 7).

Τα Μέλη του Δ.Σ/ΕΑΑΣ είναι Αιρετά και εκλέγονται, ανά τριετία, από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου Μέλος της ΕΛΑΣ, κατά τα (εκάστοτε) ισχύοντα.

7. Οι δραστηριότητες της ΕΑΑΣ περιστρέφονται, καθ' όλη τη διάρκεια εκάστου έτους, σε τρεις (κυρίως) άξονες (κατηγορίες θεμάτων):

α. ΕΘΝΙΚΑ.

β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ.

γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Δευτερευόντως και με τις άλλες κατηγορίες θεμάτων, όπως:

δ. ΝΟΜΙΚΑ

ε. ΛΟΙΠΑ (ΘΕΜΑΤΑ), καθώς και αυτά που αφορούν την λεγόμενη Καθημερινότητα.

8. Η «ΕΑΑΣ» έχει επιλέξει στόχους, που για να επιτευχθούν απαιτείται σημαντικός χρόνος, προκειμένου να εφαρμόσει όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει από τις επισκέψεις και συνεργασίες Μελών της, με τα των διαφόρων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Χωρών προηγμένων, όπως Η.Π.Α., Ιταλίας και Γαλλίας, προσαρμοσμένων στα Ελληνικά δεδομένα, προκειμένου να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της.