Συντακτική Επιτροπή Εφημερίδας

Η Συντακτική Επιτροπή  για Έκδοση της Εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» είναι:

α. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος ως Πρόεδρος

β. Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης

γ. Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος και

δ. Ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Λιάκος ως Μέλη