Επιτροπές - Ομάδες Εργασίας

1  Συντακτική Επιτροπή για Έκδοση Εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» 
α. Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
β. Σχης (ΠΖ) ε.α. Αναστάσιος Φαραντάτος
γ. Αντγος ε.α. Χαράλαμπος Πόκας
δ. Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
δ. Υπτγος ε.α. Χρήστος Μπολώσης 
2  Επιτροπή Αγοράς και Διαθέσεως Υλικών της Έδρας της Ε.Α.Α.Σ.
α. Ανθστης (ΠΒ) Κων/νος Μπαρέκας
β. ΕΠΟΠ Επχιας (ΠΖ) Χαράλαμπος Δάγκας
γ. ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΖ-ΕΥ) Μαρία Φτούλη
3. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για κάλυψη αναγκών Έδρας της Ε.Α.Α.Σ. 
α. Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρήστος Χρηστίδης
β. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής
γ. Ανθλγος (ΠΖ) Μαρία Φίλη
4.  Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των Έργων των Συμβάσεων
α. Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
β. Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρήστος Χρηστίδης
γ. Ανχης (ΤΧ) ε.α. Αντώνης Γκουτσίδης
5. Επιτροπή Καταστροφής Υλικών   
α. Ανθλγος (ΠΖ) Μαρία Φίλη
β. Ανθστής (ΤΘ) Φώτιος Πανταζόπουλος
γ. Ανθστης (ΠΖ-ΕΥ) Γεώργιος Βασιλάκης
6. Επιτροπή  για την Ενίσχυση  Αναξιοπαθούντων Συναδέλφων
α. Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
β. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής
γ. ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΖ-ΕΥ) Μαρία Φτούλη
7. Επιτροπή για τη διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων της Ε.Α.Α.Σ. με τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ./ΥΠΕΘΑ αλλά και  με τους Συνδέσμους Τάξεων (Όπλων & Σωμάτων)
α. Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
β. Αντγος ε.α. Χαράλαμπος Πόκας
γ. Υπτγος ε.α. Χρήστος Μπολώσης 
8. Επιτροπή για τη παρακολούθηση υλοποίησης της πορείας της λειτουργίας της Ε.Α.Α.Σ. σχετικά με τα Κ.Α.Α.Υ.
α. Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
β. Ανχης (ΤΧ) ε.α Αντώνης Γκουτσίδης
γ. Ανθστης (ΠΒ) Κων/νος Μπαρέκας
δ. Υπτγος ε.α. Γεώργιος Σεϊρλής
ε. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής
9.  Επιτροπή για τη Μελέτη Εκσυγχρονισμού Νομικού Πλαισίου Ε.Α.Α.Σ. 
α.  Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
β. Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρήστος Χρηστίδης
γ. Αντγος ε.α. Θωμάς Καρανίσας
δ. Σχης (ΠΖ) ε.α. Αναστάσιος Φαραντάτος
ε. Ανχης (ΤΧ) ε.α. Αντώνης Γκουτσίδης
στ. Υπλγος (ΠΖ) ε.α. Ευάγγελος Στέφος
ζ. Αντγος ε.α. (ΕΛ.ΑΣ.) Χαράλαμπος Μηνόπετρας
10. Επιτροπή Αγοράς- Πώλησης- Ενοικίασης  Ακινήτων  και Ακίνητης Περιουσίας της Ένωσης
α.  Αντγος  ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
β.  Αντγος (ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Χαράλαμπος Μηνόπετρας
γ.  Σχης (Ο)  ε.α. Γεώργιος Μακρής