Επιτροπές - Ομάδες Εργασίας

1. Επιτροπή Παρακολούθησης Συνταξιοδοτικών / Ασφαλιστικών Θεμάτων   v
α. Ταξχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος ως Πρόεδρος
β. Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας ως Μέλος

 

2. Επιτροπή Παρακολούθησης Υγειονομικής Περίθαλψης  v
α. Αντγος ε.α. Κοτιλέας Παναγιώτης ως Πρόεδρος
β. Υπτγος ε.α. Ιωάννα Ιωαννίδου και
γ. Ταξχος ε.α. Ταραντίλης Δημήτριος ως Μέλη

 

3. Επιτροπή Αξιοποίησης Αποθεματικού   v
α. Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας ως Πρόεδρος
β. Ταξχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος και
γ. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής ως Μέλη

 

4. Επιτροπή Σύνταξης Μνημονίου Αποστράτου    v
α. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος ως Πρόεδρος
β. Αστ.Υδντής (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Χρήστος  Ντούφας
γ. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής και
δ. Ανχης (ΠΖ) ε.α. Δημήτριος Λαγοπάτης ως Μέλη

 

5. Υπεύθυνοι για τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ /ΥΠΕΘΑ (ΤΕΘΑ, ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΕΣ κλπ)   v
α. Ταξχος ε.α. Σκουντής Γεώργιος
β. Ανχης (ΤΧ) ε.α. Γκουτζίδης Αντώνιος

 

6. Επιτροπή για ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα και Παιδικών Κατασκηνώσεων  v
α. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος ως Πρόεδρος
β. Αντγος ε.α. Βασίλειος Σταθόπουλος
γ. Υπτγος ε.α. Γεώργιος Σεϊρλής
δ. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής και
ε. Σχης (ΕΜ) ε.α. Παναγιώτης Μαρκουτζής ως Μέλη

 

7. Επιτροπή Απολογισμού Έργου του Δ.Σ. της Ένωσης και των Παραρτημάτων   v
α. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος ως Πρόεδρος
β. Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
γ. Σχης (ΠΖ) ε.α. Αναστάσιος Φαραντάτος και
δ. Αστ. Δντης (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Νικήτας Καλογιαννάκης

 

8. Συντακτική Επιτροπή για Έκδοση Εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ»   v
α. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος ως Πρόεδρος
β. Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
γ. Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος και
δ. Ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Λιάκος ως Μέλη

 

9. Επιτροπή για Αγορά και Διαθέσεως Υλικών στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ.   v
α. Ανθστής (ΠΖ) Μαρία Φίλη ως Πρόεδρος
β. Ανθστής (ΤΘ) Φώτιος Πανταζόπουλος και
γ  Εποπ Επχιας (ΠΖ-ΕΥ) Χαράλαμπος Δάγκας ως Μέλη

 

10. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για κάλυψη αναγκών Έδρας της Ε.Α.Α.Σ.   v
α. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής ως Πρόεδρος
β. Σχης (ΠΖ) ε.α. Αναστάσιος Φαραντάτος και
γ. Αλχίας (ΠΖ-ΕΥ) Γεώργιος Βασιλάκης ως Μέλη

 

11. Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των Έργων των Συμβάσεων  v
α. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος ως Πρόεδρος
β. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής και
γ. Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρήστος Χρηστίδης ως Μέλη

 

12. Επιτροπή Καταστροφής Υλικών      v
α. Ανθλγός (ΥΠ) ε.α. Γιαννίτσα Τρούμπουλα ως Πρόεδρος
β. Αλχίας (ΠΖ-ΕΥ) Γεώργιος Βασιλάκης και
γ. Εποπ Επχιας (ΠΖ-ΕΥ) Χαράλαμπος Δάγκας ως Μέλη

 

13. Οικονομική Επιτροπή    v
α. Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής ως Προέδρο
β. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος
γ. Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
δ. Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας
ε. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής και
στ. Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρήστος Χρηστίδης και
ζ. Ανθλγος (Ο) ε.α. Μελπομένη Κουρκουτά ως Μέλη

 

14. Επιτροπή Αρωγής και Υποστήριξης Αναξιοπαθούντων Συναδέλφων  v
α. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος ως Πρόεδρος
β. Αστ. Δντής (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Νικήτας Καλογιαννάκης και
γ. Ταξχος ε.α. Αγγελική Λιάρα ως Μέλη

 

15. Επιτροπή για Οικονομική Ενίσχυση Αναξιοπαθούντων Συναδέλφων   v
α. Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης ως Πρόεδρος
β. Υπτγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Σοφία Παπαδάτου και
γ. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής ως Μέλη

 

16. Επιτροπή Αγοράς - Πώλησης -  Ενοικίασης Ακινήτων    v
α. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος ως Πρόεδρος
β. Σχης (ΠΖ) ε.α. Αναστάσιος Φαραντάτος
γ. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής και
δ. Ταξχος ε.α. Ιωάννης Αλεξέας ως Μέλη

 

17. Επιτροπή Γραφείου Αττικής (Για Μέλη Αττικής)
α. Ανθστής (ΠΖ) Μαρία Φίλη ως Πρόεδρος
β. Ανθστής (ΤΘ) Φώτιος Πανταζόπουλος και
γ. Αλχίας (ΠΒ-ΕΥ) Στέργιος Τριάντος ως Μέλη

 

18. Επιτροπή Εκσυγχρονισμό Νομικού Πλαισίου Ε.Α.Α.Σ.   v
α. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος ως Πρόεδρος
β. Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
γ. Αστ. Δντής (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Νικήτας Καλογιαννάκης
δ. Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρήστος Χρηστίδης και
ε. Αντγος ε.α. Δημήτριος Ζαφειρόπουλος ως Μέλη