Έντυπα Παραθερισμού (Λήψη)

Τα Έντυπα των Αιτήσεων μπορείτε να τα δείτε από εδώ και να κάνετε Λήψη (Κατέβασμα) και να τα εκτυπώσετε.

Έντυπα σε Μορφή pdf

             ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.

             ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Έντυπα σε Μορφή Word

             ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.

             ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Προσοχή :
    
Σε περίπτωση που επιλεγεί να γίνει αποστολή της Αίτησης Παραθερισμού και των Δικαιολογητικών μέσω Email θα πρέπει να συνυποβληθεί μαζί με την εν λόγω Αίτηση και Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω του gov.gr, στην οποία θα δηλώνεται ότι :

        "Τα αναγραφόμενα Στοιχεία στην υποβαλλόμενη Αίτηση Παραθερισμού είναι αληθή, οι θέσεις Παραθερισμού που έχουν δηλωθεί είναι αυτές που επιθυμώ καθώς και ότι οι αποδέχομαι τις υπεύθυνες δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του Εντύπου της Αίτησης Παραθερισμού"

    Σε περίπτωση που υποβληθεί με Email Αίτηση Παραθερισμού, χωρίς να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr, αυτή θα ΑΠΟΡΡΊΠΤΕΤΑΙ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να ανοίξετε κάποιο Έντυπό κάντε ΚΛΙΚ στον παραπάνω αντίστοιχο εμφανιζόμενο Σύνδεσμο.