Προϋποθέσεις Εγγραφής και Έκδοσης από την Ε.Α.Α.Σ.

Δελτίου Ταυτότητας (ΔΤ)
και
Ειδικών  Καρτών  Εισόδου  (ΕΚΕ)

     1. Τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. διακρίνονται σε :
         α. «Τακτικά, Υποχρεωτικά Εγγεγραμμένα», όπου υπάγονται όλοι οι Απόστρατοι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές Στρατού Ξηράς, Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων των ΕΔ, που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
         β. «Τακτικά, Προαιρετικά Εγγεγραμμένα», όπου υπάγονται όλες οι Ορφανικές Οικογένειες των αποβιωσάντων Μελών της ΕΑΑΣ, όλοι οι Απόστρατοι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές Στρατού Ξηράς, Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων, οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ καθώς και οι Ορφανικές τους Οικογένειες και επιπλέον σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι «Απόστρατοι Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι της ΕΛ.ΑΣ.» οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ.

     2. Για να εκδώσει η Ε.Α.Α.Σ.«Δελτίο Ταυτότητας (ΔΤ)» καθώς και «Ειδική/ές Κάρτα/ες Εισόδου (ΕΚΕ)» για τα μέλη της Οικογενείας θα πρέπει ο Αιτών να είναι εγγεγραμμένος ως Μέλος της ΕΑΑΣ.

     3. Ως Μέλη της ΕΑΑΣ δύνανται να εγγραφούν με Αίτησή τους :

          α. Όλοι οι Απόστρατοι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές Στρατού Ξηράς, Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων των ΕΔ, που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ και οι οποίοι εντάσσονται στα «Τακτικά Μέλη της ΕΑΑΣ τα Υποχρεωτικά Εγγεγραμμένα».  Εξαιρούνται:

                (1). Οι υπαγόμενοι σε Πολεμικές εν γένει Καταστάσεις.

                (2). Οι τεθέντες σε Απόταξη.

                (3). Οι Διαγραφέντες από τα Στελέχη της Εφεδρείας λόγω καταδίκης ή αποφάσεως Ανακριτικού́ Συμβουλίου.

          β. Όλες οι Ορφανικές Οικογένειες των αποβιωσάντων Μελών της παραπάνω παραγράφου α., ανεξάρτητα εάν λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ ή όχι και οι οποίοι εντάσσονται στα «Τακτικά Μέλη της ΕΑΑΣ Προαιρετικά Εγγεγραμμένα» μετά από έγκριση του ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. Διευκρινίζεται ότι τα Ορφανικά Μέλη αυτής της κατηγορίας που δεν λαμβάνουν Μέρισμα, καταβάλουν Ετήσια Συνδρομή.

        γ. Όλοι οι Απόστρατοι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές Στρατού Ξηράς, Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο, δεν λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ καθώς και οι ορφανικές τους Οικογένειες. Εντάσσονται και αυτοί στα «Τακτικά Μέλη της ΕΑΑΣ τα Προαιρετικά Εγγεγραμμένα» με καταβολή «Ετήσιας Συνδρομής» και οι οποίοι υπόκεινται στην έγκριση του ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ.

          δ. Όλοι οι «Απόστρατοι Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι της ΕΛ.ΑΣ.» οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ και προαιρετικά αιτούνται να τους γίνεται παρακράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Σ. Εντάσσονται και αυτοί στα «Τακτικά Μέλη της ΕΑΑΣ τα Προαιρετικά Εγγεγραμμένα» και οι οποίοι υπόκεινται στην έγκριση του ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ.

     4. Ως «Ορφανική Οικογένεια» για όλες τις κατηγορίες θεωρείται:

          α. Ο/Η καταλειπών/ούσα σύζυγος, εφόσον ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης πραγματοποιήθηκε, τουλάχιστον, προ εξαμήνου από την ημερομηνία του θανάτου.

          β. Τα παιδιά, ανεξαρτήτου ηλικίας και επαγγελματικής κατάστασης, φυσικά, νόμιμα, αναγνωρισμένα, νομιμοποιημένα και υιοθετημένα του/της θανόντος/ούσης.

     5. Αναλυτικές περιπτώσεις δικαιουμένων εγγραφής στην Ε.Α.Α.Σ. και αντιστοίχως έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας (ΔΤ) και Ειδικών Καρτών Εισόδου (ΕΚΕ) φαίνονται στον Πίνακα   «Δικαιούμενοι Δελτία Ταυτότητας (ΔΤ) και Ειδικές Κάρτες Εισόδου (ΕΚΕ) από Ε.Α.Α.Σ.»  ο οποίος εμφανίζεται πατώντας  ΕΔΩ