Οδηγίες Σύνδεσης Μελών ΕΑΑΣ

     Από τον Χώρο «Σύνδεση Μόνο Μελών ΕΑΑΣ» δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα Μενού και Υπομενού της Ιστοσελίδας. Προϋπόθεση να έχει εκδοθεί από την ΕΑΑΣ αντίστοιχη Ταυτότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση κωδικών που θα αποκτήσει το κάθε Μέλος της ΕΑΑΣ, κατά την Αρχική εισαγωγή του στην Ιστοσελίδα.

1.Αρχική Απόκτηση Κωδικών (Δημιουργία Νέου Λογαριασμού).

     α. Πάτημα (κλικ) του Κέρσορα πάνω στο πλαίσιο (Πεδίο) με την Ονομασία «Δημιουργία νέου λογαριασμού» και ανοίγεται νέα Φόρμα η οποία περιέχει για συμπλήρωση τα παρακάτω Πλαίσια (Πεδία) με τις αντίστοιχες ονομασίες:

  •   «Επώνυμο» όπου πληκτρολογείται το ΕΠΩΝΥΜΟ σύμφωνα με τις υπάρχουσες Οδηγίες.
  •   «Αριθμός Ταυτότητας» όπου πληκτρολογείται ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ σύμφωνα με τις υπάρχουσες Οδηγίες.

   β. Μετά την συμπλήρωση των παραπάνω Πεδίων και  πατώντας το πλήκτρο «Επόμενο» εμφανίζονται στην ίδια φόρμα τα παρακάτω νέα Πλαίσια (Πεδία) με τις αντίστοιχες ονομασίες των οποίων η συμπλήρωση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ:

  • Διεύθυνση e-mail» όπου καταχωρείται ένα έγκυρο e-mail του Μέλους, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τον μηχανισμό της Ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή επιβεβαιωτικού e-mail για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την «Δημιουργία Νέου Λογαριασμού».

           Το e-mail που θα καταχωρηθεί θα χρησιμοποιείται και για την ανάκτηση του Κωδικού Πρόσβασης.

  • «Όνομα Χρήστη». Σε αυτό το πεδίο πληκτρολογείται από το Μέλος ένα όνομα, το οποίο θα κατοχυρωθεί σε αυτόν ως «Όνομα Χρήστη». Το «Όνομα Χρήστη» θα γράφεται κατά προτίμηση με λατινικά μικρά γράμματα. π.χ. nikospapas ή seraskeris ή antoniskat κ.λπ.
  • «Κωδικός Πρόσβασης». Σε αυτό το πεδίο πληκτρολογείται από το Μέλος ομάδα τουλάχιστον 10 στοιχείων, τα οποία θα αποτελέσουν τον «Κωδικό Πρόσβασης». Τα στοιχεία του «Κωδικού Πρόσβασης» μπορεί να αποτελούνται από Γράμματα (πεζά ή κεφαλαία, ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες), Αριθμούς και από τους «Ειδικούς Χαρακτήρες» μπορούν να χρησιμοποιηθούν η Παύλα (-), η Κάτω Παύλα (_),το Παπάκι (@),το Δολάριο($) και η Δίεση (#).

          Κατά την πληκτρολόγηση για την δημιουργία του «Κωδικού Πρόσβασης» και κάτω από το πλαίσιο (Πεδίο) με την ονομασία «Επιβεβαίωση Κωδικού», εμφανίζονται προτάσεις για την δημιουργία Ισχυρού Κωδικού Πρόσβασης οι οποίες αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που ο χρήστης προσθέτει στο δημιουργούμενο Κωδικό ανάλογο Χαρακτήρα. Κάτω από το Πλαίσιο (Πεδίο) αυτού, εμφανίζεται Μπάρα η οποία παρουσιάζει  την Αντοχή Κωδικού, ανάλογα με τους πληκρολογούμενους κάθε φορά Χαρακτήρες.

     ▬ Το «Όνομα Χρήστη» και ο «Κωδικός Πρόσβασης»  θα απομνημονεύονται και θα χρησιμοποιούνται κατά τις μετέπειτα εισόδους στην Ιστοσελίδα.

  • «Επιβεβαίωση Κωδικού». Σε αυτό το Πλαίσιο (Πεδίο) πληκτρολογείται ξανά ο «Κωδικός Πρόσβασης» ακριβώς όπως δημιουργήθηκε και εμφανίζεται πληροφορία εάν ο Κωδικός που πληκτρολογήθηκε «ταιριάζει» με τον αρχικό. Σε περίπτωση που δεν «ταιριάζει» πληκτρολογείται εκ νέου ο «Κωδικός Πρόσβασης» ή επαναλαμβάνεται εξ αρχής η διαδικασία με μεγαλύτερη προσοχή στην πληκτρολόγηση του Κωδικού.

     γ. Μετά την συμπλήρωση των παραπάνω Πεδίων, πατήστε το πλήκτρο «Δημιουργία Νέου Λογαριασμού». Ταυτόχρονα με την «Δημιουργία Νέου Λογαριασμού» λαμβάνετε ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα στην Διεύθυνση του email που έχει δηλωθεί παραπάνω. Εάν μέσα σε 15 λεπτά δεν λάβετε το επιβεβαιωτικό email, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστή καταχώρηση της διεύθυνσης του εν λόγω e-mail. Για  να γίνει διόρθωση επαναλαμβάνετε, με προσοχή ξανά την διαδικασία από την αρχή.

      δ. Επιπλέον στην ίδια Φόρμα υπάρχουν τα πλήκτρα «Άκυρο» ώστε να υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης καθώς και το πλήκτρο «Πίσω» για δυνατότητα επιστροφής στην προηγούμενη Φόρμα.

      ε. Τέλος δε στο κάτω μέρος της Φόρμας υπάρχει το :

           «<--  Πίσω Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού»

         Απ’ όπου ο κάθε Χρήστης επιστρέφει στην πρώτη σελίδα της Ιστοσελίδας.

2. Σύνδεση Μελών με την Ιστοσελίδα.
   
(Προϋπόθεση να έχουν αποκτηθεί Κωδικοί σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1)

   Η Σύνδεση των Μελών της ΕΑΑΣ με την ιστοσελίδα πραγματοποιείται από την ομάδα  Πλαισίων (Πεδίων) που υπάρχουν στον αριστερό Χώρο της Ιστοσελίδας με την ονομασία «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ» και συγκεκριμένα στο πλαίσια (πεδία) με την ονομασία «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός Πρόσβασης». Πληκτρολογείται το Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός Πρόσβασης που δόθηκε, ξεχωριστά από το κάθε ένα Μέλος της ΕΑΑΣ, κατά την Αρχική Απόκτηση Κωδικών, Επιλέγεται  με  ΚΛΙΚ  «Είσοδος»

3. Αποσύνδεση με την Ιστοσελίδα.

     Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ, τότε μεταβαίνει στο άνω αριστερό μέρος της Ιστοσελίδας και συγκεκριμένα στο εμφανιζόμενο μικρό «Ανθρώπινο Σκίτσο» (δίπλα από την Γενική Αναζήτηση). Επιλέγεται  με  ΚΛΙΚ  «Αποσύνδεση».

    Διευκρίνιση : Όταν ο χρήστης βρίσκεται στην Αρχική Σελίδα και αυτή εμφανίζει μόνο τις άνω κυλιόμενες Φωτογραφίες, τόοτε το μικρό «Ανθρώπινο Σκίτσο» δεν εμφανίζεται. Για να εμφανιστεί πρέπει η πρώτη σελίδα από την δεξιά μπάρα να κατέβει λίγο προς τα κάτω.

4.  Επαναφορά του κωδικού της Ιστοσελίδας. (Προϋπόθεση να έχουν αποκτηθεί Κωδικοί σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1)

     Η Επαναφορά του κωδικού της Ιστοσελίδας της ΕΑΑΣ πραγματοποιείται από το Πλαίσιο (Πεδίο) που υπάρχει στον αριστερό Χώρο της Ιστοσελίδας με ΚΛΙΚ επί της ονομασίας «Επαναφορά του κωδικού σας». Με την ενέργεια αυτή  εμφανίζεται η Φόρμα της επόμενης Εικόνας 1.

  Σε αυτή την Φόρμα και στο μοναδικό Πλαίσιο (Πεδίο) που υπάρχει πληκτρολογείται το email (πλήρες) που έχει καταγραφεί κατά την αρχική εισαγωγή στην Ιστοσελίδα και την   δημιουργία των Κωδικών.

    Μετά την πληκτρολόγηση του email πατιέται το πλήκτρο «Υποβολή» ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες της Εικόνας 1 θα ληφθεί μήνυμα στο email που έχει δηλωθεί.

 

Το περιεχόμενο του μηνύματος του email που θα παραληφθεί ενδέχεται να έχει την παρακάτω μορφή.

 

{ Υποβλήθηκε αίτημα για επαναφορά του κωδικού πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ..Μπορείτε τώρα να συνδεθείτε κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο ή αντιγράφοντας και επικολλώντας τον στο πρόγραμμα περιήγησής σας: 

https://www.eaas.gr/user/reset/59/1614691337/oOurDM0i3NYMkTBHQ5UsCHiIiBSrto8u0hB-SEV8X3o 

    Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για να συνδεθείτε και θα σας οδηγήσει σε μια σελίδα όπου μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Λήγει μετά από μία μέρα και τίποτα δεν θα συμβεί αν δεν χρησιμοποιηθεί. }

     Εκτελώντας τις οδηγίες του μηνύματος και μόλις πατηθεί ο σύνδεσμος με κλικ (στο παραπάνω παράδειγμα του μηνύματος ο σύνδεσμος επισημαίνεται με έντονα υπογραμμισμένα γράμματα) εμφανίζεται η Φόρμα τις παρακάτω Εικόνας 2

 

Το μήνυμα αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάκτησης του Κωδικού Πρόσβασης΄

     Με το πάτημα του πλήκτρου «Είσοδος» εμφανίζεται η τελική Φόρμα ανάκτησης η οποία φαίνεται στην επόμενη Εικόνας 3

     Όπου στα πλαίσια (Πεδία) «Κωδικός Πρόσβασης» και στο αντίστοιχο «Επιβεβαίωση Κωδικού» πληκρολογείται ο νέος Κωδικός που επιθυμείται.