Οικονομικοί Πόροι της Ε.Α.Α.Σ.

Οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης προέρχονται:

α. Από την μηνιαία Συνδρομή των Μελών, σε ποσοστό επί τοις εκατό από το δικαιούμενο Μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα επί τοις εκατό (1%).

β. Από πάσης φύσεως προσόδων από την Περιουσία της ΕΑΑΣ.

γ. Από τις Δωρεές, Κληρονομιές και Κληροδοτήματα προς την Ένωση.

δ. Από τις  εισφορές των Προαιρετικών Μελών, και παντός είδους προσφορών και εκτάκτων προσόδων από οπουδήποτε και να προέρχονται.

Το ποσό που πλεονάζει από τους εκάστοτε ισολογισμούς της ΕΑΑΣ κατατίθεται υποχρεωτικά στην Τράπεζα Ελλάδος σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού ή διαθεσίμων της ΕΑΑΣ.