Οργάνωση Κεντρικών Γραφείων Ε.Α.Α.Σ.

1. Υπεύθυνος Γραμματείας Ανθστής (ΠΖ) Μαρία Φίλη
2. Υπεύθυνος Γραφείου Μελετών Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
3. Υπεύθυνος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
4. Υπεύθυνος Γραφείου Οικονομικού Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής
      α. Προϊστάμενος Λογιστηρίου Λογιστής Α’Τάξης Φάνης Παιδαράκης
      β.  Δχση Οικονομικού - Ταμείο Ταξχος ε.α. Απόστολος Σακαγιάννης
5. Υπεύθυνος Διαχείρισης Υλικού & Συντήρησης Κτιρίων Ανθλγός (ΥΠ) ε.α Γιαννίτσα Τρούμπουλα
6. Υπεύθυνος Γραφείου Οικονομικού Ελέγχου Ανθλγός (Ο) ε.α. Μελπομένη Κουρκουτά
7. Υπεύθυνος Γραμματείας Δ.Σ. Ανθστής (ΤΘ) Φώτιος Πανταζόπουλος
8. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης και Μουσειακού Υλικού    
      α.  Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Ταξχος ε.α. Νικόλαος Νίκας
      β.  Βοηθός Υπευθύνου Βιβλιοθήκης Ταξχος ε.α. Χρήστος Νοταρίδης
      γ.  Υπεύθυνος Μουσειακού Υλικού Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας
      δ.  Βοηθός Υπευθύνου Μουσειακού Υλικού Ταξχος ε.α. Χρήστος Νοταρίδης
9. Υπεύθυνος Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας
10. Εκπρόσωπος στις Γεν. Συνελεύσεις της Πολ/κίας Ταξχος ε.α. Απόστολος Σακαγιάννης
  Με νομική υποστήριξη, όπου χρειάζεται, από Αστ. Δντή (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Νικήτα Καλογιαννάκη
11. Υπεύθυνος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ο Δημοσιογράφος Παναγιώτης Λιάκος.