ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπεύθυνος Γραμματείας Δ.Σ.  : Ανθστής (ΤΘ) Φώτιος Πανταζόπουλος
Τηλ.: 210 3633797  ή  210 3632964   Εσωτ. 25
Email : eaasgr.ds@gmail.com

 

Η Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται για την:

α. Σύνταξη, Διεκπεραίωση, Αρχειοθέτηση και Τήρηση των Πρακτικών όλων των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

β. Τήρηση της σύνθεσης των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων.