ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Α.Α.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Α.Α.Σ.
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Ε.Α.Α.Σ.
Τηλεφ. Γραφ. : 210-363379 εσωτ.12
Email: dieythinon.symvouloseaas@gmail.com

 

Αρμοδιότητες Διευθύνοντα Συμβούλου Ενώσεως

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντολών του Προέδρου για την εν γένει λειτουργία όλων των υπηρεσιών της Ενώσεως βοηθώντας το έργο του Προέδρου.

2. Ρυθμίζει την 'Υπηρεσία των Γραφείων ως υπεύθυνος προϊστάμενος του εν γένει προσωπικού.

3. Λαμβάνει γνώση τής αλληλογραφίας, μονογράφει τα σχέδια και υπογράφει κατ' εντολή του Προέδρου όλη την αλληλογραφία.

4. Μελετά και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέτρα με τα οποία η Ένωση θα ανταποκριθεί στον προορισμό της.

5. Υπογράφουν μαζί με τον Πρόεδρο, εξουσιοδοτούμενοι, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, τις πάσης φύσεως Συμβάσεις, καθώς και τα προς διάφορες Αρχές έγγραφα και επιβεβαιώνει με την υπογραφή του την ακρίβεια κάθε εκδιδόμενου από την Ένωση αντιγράφου.

6. Τηρεί τα ατομικά έγγραφα τού Υπαλληλικού Προσωπικού.

7. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία προβλεπόμενη από τον παρόντα Κανονισμό ή ανατεθειμένη σε εκείνον από τον Πρόεδρο και τον βοηθάει στην άσκηση των καθηκόντων του.

8. Όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι απόν ή κωλυόμενος τον αναπληρώνει κάποιο άλλο μέλος του Συμβουλίου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Προέδρου.