Προσφυγή της Ε.Α.Α.Σ. στο ΣτΕ για Περικοπή του ΒΟΕΑ

Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

Η Ε.Α.Α.Σ. όπως είχε δεσμευτεί, κατέθεσε την 24 /2/2023 προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση της ΚΥΑ με αριθμ Φ. 951.1/101/1243962/Σ.5091/23.12.2022 Φ.Ε.Κ 6694/Β/23-12-2022 (πραγματική κυκλοφορία ΦΕΚ 27.12.2022) και συνεχίζει τις προσπάθειές της για το συγκεκριμένο θέμα, που αφορά την δραματική περικοπή του ΒΟΕΑ των παιδιών των αποστράτων, επιμελούμενη των συμφερόντων των μελών της.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων