ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

EAAS
Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

Κύριε Πρωθυπουργέ,

            Εδώ και δύο μήνες περίπου είμαστε μάρτυρες, οι απόστρατοι αξιωματικοί ΣΞ και ΕΛ.ΑΣ., άπαντες μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)  της υλοποίησης ενός προμελετημένου σχεδίου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ),  απομείωσης της περιουσίας του ΜΤΣ και μείωσης των εισοδημάτων μας. Ειδικότερα:

                        α. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΗ:

 1. Στις 12 Μαρ 24 από το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ, εκδόθηκε έγγραφο με εντολή προς το ΜΤΣ, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το ισόγειο και ο ημιώροφος τού, επί της Κολοκοτρώνη 13, κτηρίου του ΜΤΣ να παραχωρηθούν στην χωρίς καμία νομική οντότητα ΑΕ, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (ΕΛΚΑΚ ΑΕ) και χωρίς ούτε καν να είχε αναρτηθεί σχετικό νομοσχέδιο για διαβούλευση. Εν ολίγοις το ΥΠΕΘΑ εκ των προτέρων όχι μόνον είχε προδικάσει την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, που θα έφερνε στη ΒτΕ, αλλά το χειρότερο, έδειξε ότι η διαβούλευση θα γινόταν μόνον για τυπικούς λόγους, αφού τα οποιαδήποτε αντίθετα σχόλια ουδόλως θα τα ελάμβανε υπ΄όψιν. Στην ομιλία του δε ο κ. Υπουργός, ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, χαρακτήρισε τα σχόλια στη διαβούλευση ως «απίστευτο γαϊτανάκι παρατηρήσεων».

 1. Σε αυτήν την εντολή του ΣΓ/ΥΦΕΘΑ το ΔΣ/ΜΤΣ, που είναι το μόνον κατά νόμο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για την ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ διάθεση της περιουσίας του, αποφάσισε σε συνεδρίασή του στις 28 Μαρ 24 και ζήτησε με έγγραφό του την εκπόνηση σχετικής μελέτης από το ΥΠΕΘΑ, για τυχόν μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ισογείου και του ημιωρόφου (όπου στεγάζονται νευραλγικές υπηρεσίες του ΜΤΣ, όπως ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.) και η Διεύθυνση Παροχών.

β. ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:

 1. Από πληροφορίες, στο διαδίκτυο, το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ,  για δεύτερη φορά  στις 16 Απρ 24, απέστειλε ΑΠΟΡΡΗΤΟ έγγραφο προς το ΓΕΣ και το ΓΕΣ προς το ΜΤΣ στις 09 Μαΐ 24, με το οποία διατάσσουν την άμεση εκκένωση των χώρων ισογείου,  ημιωρόφου και  επιπλέον του  ισογείου  καταστήματος, για τις  ανάγκες

της μελλοντικής ΑΕ (ΕΛΚΑΚ). Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας (ΔΚ 0-3/2005), ο χαρακτηρισμός «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» δίδεται σε υλικό και πληροφορίες, οι οποίες εάν αποκαλυφθούν σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στην Εθνική Άμυνα και ασφάλεια της χώρας, καθώς και στα ζωτικά της συμφέροντα, προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν για την αλληλογραφία του ΜΤΣ.

 1. Με το πρόσχημα της διαφύλαξης του «Απορρήτου» ο διορισμένος  Πρόεδρος του ΜΤΣ, όχι μόνο αρνήθηκε να ενημερώσει λεπτομερώς το ΔΣ/ΜΤΣ, για το περιεχόμενο των φερομένων προσχηματικά ως απορρήτων εγγράφων, αλλά ακόμη χειρότερα, καταργώντας πλήρως στην πράξη τη λειτουργία του ΔΣ και αντιποιούμενος ο ίδιος των αρμοδιοτήτων του τελευταίου στο σοβαρότατο και κρίσιμο θέμα της διαχείρισης της περιουσίας του Ταμείου, φέρεται, ότι έχει δώσει μία αγνώστου περιεχομένου απάντηση στον κ. ΥΦΕΘΑ, ο ίδιος προσωπικά και για μία ακόμη φορά εν αγνοία του ΔΣ / ΜΤΣ και των μερισματούχων του Ταμείου.

                       

                        γ. ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:

 1. Με το άρθρο 7, παρ. 3, του Β΄ Μέρους του υπ’ όψιν νομοσχεδίου, επιχειρείται η παραχώρηση της περιουσίας του Ταμείου μας, στο ΕΛΚΑΚ, εις βάρος της παραγωγικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του ΜΤΣ. Συγκεκριμένα προβλέπεται: «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησής του». Η γενική διατύπωση του άρθρου, δεν διευκρινίζει αν η παραχώρηση θα γίνεται έναντι μισθώματος και κατόπιν διαγωνισμού, όπως δηλαδή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα ακίνητα των ΝΠΔΔ.

 1. Επιπλέον οι εισηγήσεις των καθ΄ ύλην αρμοδίων οργάνων του ΜΤΣ, δηλαδή του Δντού του Ε.ΛΟ.ΑΣ. (Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Στρατού), που έχει διαταχθεί να μετεγκατασταθεί σε στρατόπεδο στο Ρουφ καθώς και του Γενικού Διευθυντή του ΜΤΣ, ήταν πλήρως τεκμηριωμένες και αντίθετες σε κάθε μετακίνηση των ζωτικών υπηρεσιών του ΜΤΣ, μακράν της έδρας του).

 1. Στις 16 Μαΐ 24, ο Πρόεδρος του ΜΤΣ, ο οποίος διορίζεται από τον εκάστοτε ΥΕΘΑ χωρίς κριτήρια αξιολόγησης μεταξύ υποψηφίων για τη θέση αυτή, ζήτησε με προσωπικό του έγγραφο προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ, να αποφασίσουν τα 6 μέλη της (άπαντες διορισμένοι υπό του ΓΕΣ μόνιμοι αξιωματικοί) για την αναγκαιότητα μετακίνησης του Ε.ΛΟ.Α.Σ., όπως αναφέραμε στην παράγραφο β.(3). Εν ολίγοις παρέβη την απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ της 28 Μαρ 24, που ζητούσε να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης από το ΥΠΕΘΑ. (Θέτουμε υπ΄ όψιν σας ότι το ΜΤΣ διοικείται από το εννεαμελές ΔΣ του και όχι από τον πρόεδρο, ο οποίος λειτουργεί ως πρώτος μεταξύ ίσων -Primus Inter Pares- και κύριο καθήκον του είναι να υλοποιεί τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι του οποίου είναι υπόλογος, υπέχοντας πλήρεις αστικές και ποινικές ευθύνες, ως Δημόσιος Υπάλληλος).

 1. Όλες οι υπό του ΣΓ/ΥΦΕΘΑ και ΓΕΣ  εκδοθείσες διαταγές  είναι ΑΘΕΜΙΤΕΣ. Επομένως Το ζήτημα είναι βαθύτατα θεσμικό, δηλαδή κατά πόσον μπορεί ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας να παρεμβαίνει με διαταγές, στην εσωτερική λειτουργία του ΜΤΣ. Τέτοιες νοοτροπίες οδήγησαν το ΜΤΣ σε λήψη αποφάσεων κατά το παρελθόν, υπακούοντας σε εντολές της πολιτικής ηγεσίας, με καταστροφικά αποτελέσματα. Κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τον ν. 2292/1995, άρθρο  5, παρα. 3(ιβ),  (Αρμοδιότητες ΥΕΘΑ): «Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ασκεί τις οικονομικές αρμοδιότητες, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας». Άλλωστε όπως γνωρίζουμε, το ΜΤΣ έχει υπαχθεί σε εφαρμογή των ως άνω αρμοδιοτήτων του ΥΕΘΑ, σε Οικονομική Διεύθυνση για εποπτεία (ΓΕΣ/ΔΟΙ) και όχι σε διοικητική ή επιχειρησιακή.  Επομένως η επίμαχη εντολή του κ. ΥΦΕΘΑ προς το ΜΤΣ, όπως και κάθε επόμενη μέσω ΓΕΣ,  όπως και οι αυθαίρετες ενέργειες του προέδρου του ΜΤΣ, είναι  παράνομες και καταχρηστικές και δεν γεννούν έναντι του ΔΣ του ΜΤΣ υποχρέωση συμμόρφωσης. Σε αυτό το νομικό συμπέρασμα, καταλήγει και η γνωμοδότηση έγκριτου νομικού γραφείου, την οποία έχει στη διάθεσή της η ΕΑΑΣ.

 1. Με δεδομένο ότι η εξουσία του ΥΠΕΘΑ, διά των Γενικών Επιτελείων, έναντι των εποπτευομένων από αυτό Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και των αντιστοίχων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, εξαντλείται στην άσκηση των οικονομικών του αρμοδιοτήτων, βάσει ποιων διατάξεων της νομοθεσίας και αρμοδιοτήτων διοίκησης, προβαίνει ο κ. ΥΕΘΑ στην έκδοση διαταγών για «έξωση» των υπηρεσιών του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, από τον φυσικό χώρο λειτουργίας τους;

                        δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ:

 1. Ο κ. ΥΕΘΑ στην πρόσφατη ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, όπου συζητήθηκε το επίμαχο νομοσχέδιο για την ίδρυση του ΕΛΚΑΚ, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα τα 300 τμ που θα δοθούν από το ΜΤΣ για τη στέγαση του ΕΛΚΑΚ, οπότε ευλόγως απορούμε γιατί τέτοια εμμονή με το ΜΤΣ, αφού το θέμα «δεν είναι μεγάλο». Γιατί θεωρεί ως αναγκαία την εγκατάσταση του ΕΛΚΑΚ, στο κτήριο του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ και όχι σε κάποιο άλλο από τα πολλά κτήρια  του ΥΠΕΘΑ, όπου μπορεί να στεγασθεί το ΕΛΚΑΚ;

 1.  Επίσης ο κ. ΥΕΘΑ, αναφέρθηκε στους κοινωνικούς πόρους που εισπράττει το ΜΤΣ κάθε χρόνο (όπως άλλωστε και τα άλλα Μετοχικά Ταμεία), από τις κρατήσεις που διενεργούνται επί των εξοπλιστικών δαπανών, χαρακτηρίζοντάς τους πόρους αυτούς ως «προερχόμενους από τον Έλληνα φορολογούμενο» και όχι από κρατήσεις, ενώ στην πραγματικότητα οι κρατήσεις αυτές αφαιρούνται από την τιμή προμήθειας και βαρύνουν τον προμηθευτή. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το 2023 στο ΜΤΣ αποδόθηκαν περίπου 19 εκατομ. ευρώ και το 2022 περί τα 15,50 εκατομ. ευρώ.  Δεν είπε όμως ο κ. Υπουργός ότι αν αντί αυτού του κοινωνικού πόρου υπήρχε  η εργοδοτική εισφορά 3% που δίδει το κράτος σε άλλα ταμεία, τότε το ΜΤΣ θα είχε εισπράξει για το 2022 και το 2023 περί τα 100 εκατομ. ευρώ. Δηλαδή αντί το κράτος να δίδει εργοδοτική εισφορά, έχουν θεσπισθεί οι κοινωνικοί πόροι ως αντιστάθμισμα, που  είναι  κατά  πολύ  χαμηλότεροι και  που παρακρατούνται  από  το ποσό που λαμβάνει ο προμηθευτής. Επομένως οι σχετικές ανακριβείς αναφορές του κ. ΥΕΘΑ, είχαν σκοπιμότητα, δηλαδή να επηρεάσουν την κρίση των μελών της επιτροπής, αφού κάποιος που δεν γνωρίζει τα θέματα αυτά να σκεφθεί «μα πόσο αχάριστοι είναι αυτοί οι απόστρατοι; Εδώ ο φορολογούμενος λαός τους δίνει τόσα χρήματα, το Υπουργείο τους δίνει τόσα χρήματα και αυτοί παραπονιούνται για 300 τμ κτηριακών εγκαταστάσεων;»

 1. Εάν το ύψος του ποσού των κοινωνικών πόρων, δηλαδή αυτών που προέρχονται από τις διενεργούμενες ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ επί των αμυντικών δαπανών, θα μπορούσε να αποτελέσει, κατά τον κ. Υπουργό,  κριτήριο ή επιχείρημα για την «κατάληψη» του κτηρίου του ΜΤΣ, τότε γιατί ο κ. Δένδιας δεν διαθέτει στο ΕΛΚΑΚ το ακίνητο άλλου ΝΠΔΔ, το οποίο το 2022 έλαβε από κοινωνικούς πόρους περί τα 93 εκατομ, και το 2023 περί τα 33 εκατομ. ευρώ; Με ποια κριτήρια επιλέγει να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του Μετοχικού Ταμείου και όχι κάποιου άλλου πιο εύρωστου ΝΠΔΔ; Προηγήθηκε κάποια σχετική οικονομοτεχνική μελέτη;

 1. Επιπλέον ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε  αορίστως στο ότι «έτρεξε» τη δικαστική διαμάχη του ΜΤΣ για το  μίσθωμα του κτηρίου του Attica, προκειμένου να αποδείξει το αμέριστο ενδιαφέρον του για το ΜΤΣ, χωρίς όμως να έχει διευκρινίσει  με ποιον τρόπο το έκανε, αφού η αγωγή του ΜΤΣ κατατέθηκε το 2019, η πρωτόδικη απόφαση βγήκε το 2022 και όταν ανέλαβε ο κ. ΥΕΘΑ είχε ήδη δρομολογηθεί και η διαδικασία της εφέσεως του ΜΤΣ, την οποία και κέρδισε τελικά. (Η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει διότι ενδέχεται ο αντίδικος του ΜΤΣ να προσφύγει στον Άρειο Πάγο). Επομένως σε ποιες ενέργειες αναφέρεται ο κ. Υπουργός, που ανέλαβε πέραν των συνήθων υπηρεσιακών του καθηκόντων και της, εκ της θέσεώς του, υπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, ώστε ως κίνηση αβρότητας και ευγνωμοσύνης εκ μέρους των «αχάριστων» μερισματούχων του ΜΤΣ και μελών της ΕΑΑΣ, να αδιαφορήσουμε όταν αναμειγνύεται στην εσωτερική διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού;

                        ε. ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕ/ΕΛΟΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣ/ΜΤΣ:

 1.  Στις 16 Μαΐ 24, με προσωπικό του έγγραφο προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ (ΔΕ/ΕΛΟΑΣ), ο Πρόεδρος του ΜΤΣ ζήτησε να αποφασίσει αυτή για την αναγκαιότητα μετακίνησης του Ε.ΛΟ.Α.Σ. Όπως είναι επόμενο τα μέλη της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ πειθαναγκάστηκαν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από την πίεση που έχει ασκηθεί από τον κ. Υπουργό, καθόσον είναι όλοι υφιστάμενοι αξκοί. Παρά ταύτα στη συνεδρίαση της 21 Μαΐ 24 της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ τα τρία μέλη που προέρχονται από το Οικονομικό και Νομικό Σώμα, ψήφισαν κατά της μετακίνησης του ΕΛΟΑΣ εκτός της έδρας του ενώ ο Υποστράτηγος πρόεδρός της (με διπλή ψήφο λόγω ισοψηφίας) και τα άλλα δυο μέλη ψήφισαν να μετακινηθεί, παρά την τεκμηριωμένη και αντίθετη προς τούτο εισήγηση του Δντού του ΕΛΟΑΣ (Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού είναι 6 μόνιμοι αξιωματικοί, διοριζόμενοι άπαντες από το ΓΕΣ και επομένως υφιστάμενοι του εκάστοτε υπουργού).

 

 1.  Αντιστοίχως το 9μελές ΔΣ/ΜΤΣ είναι διοριζόμενο και όχι αιρετό και  αποτελείται κατά την πλειονότητα των μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, που είναι απόστρατος αξιωματικός της επιλογής του εκάστοτε ΥΕΘΑ, από 4 μονίμους αξιωματικούς που διορίζονται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1 αξκό της ΕΛ.ΑΣ. και 1 υπάλληλο,  οπότε η οποιαδήποτε βούληση του κ. ΥΕΘΑ θα τύχει της ευνοϊκής απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ, αφού δεν τολμούν λόγω θέσεως και βαθμού να αποφασίζουν αντίθετα. Αυτό το γεγονός ακυρώνει -  και έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στο ΜΤΣ - τη λυσιτέλεια την οποία πρέπει να έχουν οι αποφάσεις του ΔΣ/ΜΤΣ προς όφελος των  μερισματούχων, οι οποίοι εκπροσωπούνται στο ΔΣ/ΜΤΣ με μόνον 2 ψήφους εκ των συνολικά 9.

 1.   Εν ολίγοις, με την ειλημμένη αθέμιτη διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, περί εκκένωσης δυο ορόφων του κτηρίου του ΜΤΣ για να στεγασθεί η υπό ίδρυση «ΕΛΚΑΚ ΑΕ», σε «ισχύ», τα μέλη των ΔΕ/ΕΛΟΑΣ και ΔΣ/ΜΤΣ δεν αποφασίζουν με ελευθέρα βούληση για το καλό των μερισματούχων του Ταμείου, ως εκ της αποστολής τους οφείλουν, αλλά για τα συμφέροντα της ΕΛΚΑΚ ΑΕ, αφού υπό την πίεση του κ. Δένδια, πειθαναγκάζονται, αφού γνωρίζουν καλώς, ότι οποιαδήποτε έκφραση αντίθεσης ενδεχομένως να τους στοιχίσει ακριβά είτε με μια δυσμενή μετάθεση είτε ακόμη και με αποστρατεία.

                        στ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

 1. Πριν καλά καλά εισαχθεί το επίμαχο νομοσχέδιο προς ψήφιση στη ΒτΕ, ο κ. ΥΕΘΑ υπέγραψε μόλις χθες το απόγευμα και φέρνει τροπολογία επί του νομοσχεδίου, για την οποία ουδόλως είχαν ενημερωθεί οι λεγόμενοι «κοινωνικοί εταίροι» με την οποία, όπως αποκαλύπτει η Ειδική Έκθεσή της: «Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται απώλεια εσόδων των προϋπολογισμών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (Μ.Τ.Σ.. Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α.). του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων του Μ.Τ.Σ. και των Ειδικών Λογαριασμών Οικονομικής Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (Ε.Λ.Ο.Α.Σ.. Ε.Λ.Ο.Α.Ν. και Ε.Λ.Ο.Α.Α.)»

 1. Σας ενημερώνουμε σε αυτό το σημείο, ότι το ΜΤΣ είναι το μόνο Μετοχικό Ταμείο από τα τρία, που δεν χορήγησε 13ο έκτακτο μέρισμα στους μερισματούχους του για το 2024, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας του και αυτό το Μετοχικό Ταμείο είναι που η κυβέρνηση, διά του αρμοδίου υπουργού, επιχειρεί να αποδυναμώσει έτι περισσότερο.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

α. Το νομοσχέδιο για την καινοτομία του ΥΠΕΘΑ που ψηφίστηκε από την ΒτΕ στις 22 Μαϊ 24, εμπεριέχει διατάξεις που είναι εις βάρος των συμφερόντων χιλιάδων μερισματούχων

β. Είχε προκαλέσει την, εκ των προτέρων έκδοση αθέμιτων διαταγών, ώστε να εφαρμοσθεί στην πράξη μετά την ψήφισή του, νομιμοποιώντας αναδρομικά αυτές τις  διαταγές και τις αδιαφανείς διαδικασίες, οι οποίες ουδόλως υπηρετούν τις αρχές της ισονομίας, του σεβασμού των νόμων και των θεσμικών οργάνων, της διαφάνειας και της ελευθέρας βουλήσεως των μελών των ΔΕ/ΕΛΟΑΣ και ΔΣ/ΜΤΣ, που είναι και θεμελιώδεις αξίες του δημοκρατικού μας πολιτεύματος

γ. Ο κ. Δένδιας συνεχίζει την τακτική του προκατόχου του, δηλαδή της πλήρους περιφρόνησης των αποστράτων αξιωματικών ΣΞ και ΕΛ.ΑΣ., αρνούμενος να αποδεχθεί αίτημα για συνάντησή μας, αφού ουδόλως απαντά. Ουδέποτε ως κλάδος ζητήσαμε ευνοϊκή μεταχείριση από τους κ. ΥΕΘΑ (τον νυν και τον προηγούμενο) ούτε να παραβιάσουν τις προτεραιότητες του προγράμματός τους για να δεχθούν να ακούσουν τα αιτήματά μας, όμως είναι απαράδεκτο να έχουν δεχθεί εκατοντάδες επισκέπτες και σε εμάς να αρνούνται την οποιαδήποτε επαφή. Τουλάχιστον ας δείξουν έναν ελάχιστο σεβασμό στα χρόνια που κουβαλάμε στις πλάτες μας για τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας, ΟΧΙ για εμάς, αλλά για το ηθικό των Μονίμων Υπαξιωματικών και Αξιωματικών που υπηρετούν γι’ αυτήν την ΠΑΤΡΙΔΑ και μας παρακολουθούν, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί αυτή η Χώρα, ως μοναδική εξαίρεση παγκοσμίως, απαξιώνει τα θεσμικά όργανα που θα εκπροσωπούν και τους ίδιους στο μέλλον, όταν θα τεθούν σε αποστρατεία.

            Τελειώνοντας, στεκόμαστε στην ομιλία σας κατά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος της ΝΔ, του οποίου ηγείσθε και το οποίον στις προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διεκδικήσει και τις ψήφους περίπου 70.000 οικογενειών μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ, όπου διατυπώσατε την άποψη αναφερόμενος στον λαϊκισμό: «Οι δημαγωγοί έχουν ένα σκοπό και μόνο: να κρύψουν την αλήθεια, να αμφισβητήσουν τελικά τους θεσμικούς πυλώνες της δημοκρατίας, τον ίδιο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και πάντα, όλοι οι λαϊκιστές δημαγωγοί θέλουν να υψώνουν τεχνητούς διαχωρισμούς, ανοίγοντας τελικά τον δρόμο σε αυταρχικές λύσεις και σε αυταρχικές ηγεσίες».

Με βαθύ σεβασμό,

 Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

 της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.