Όποιος ανοίγει το λάκκο του αλλουνού μπαίνει ο ίδιος μέσα

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Συνταγματάρχης ε.α.