Ο θάνατος του μεγάλου Εθνικού Ευεργέτη της Ελλάδας Ευαγγέλη Ζάππα - 19 Ιουνίου 1865.

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΣΧΗΣ (ΕΜ).Ε.Α