Ἡ Ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Ἡ Ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων
Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Υποστράτηγος ε.α.

Ἡ Ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

  Γράφει ο Υπτγος ε.α. Χρίστος Π. Φαραντάτος

 

Την 21ην Νοεμβρίου, οι απανταχού ορθόδοξοι Έλληνες εορτάζουν με κατάνυξη, βαθεία πίστη και ευλάβεια την πανάμωμον Παρθένο Μαρία, την Παναγία μας, προσαγομένην τρανώς και προσφερομένην στο κατοικητήριον του παντάνακτος Θεού, την οποίαν υποδέχεται ευφραινόμενος ο μέγας αρχιερεύς Ζαχαρίας.

Τα άγια αγάλλονται και ο χορός των Αγγέλων μυστικώς πανηγυρίζει, οι δε ευ­σεβείς και πανεύφημοι γο­νείς Της, ο Ιωακείμ και η Άννα, χαίρουν χαρμονικώς και μετ’ ευφροσύνης δια το γε­γονός της εισόδου Της εις τα άδυτα μυστήρια. Η πάναγνος και υπέρλαμπρος θεόνυμφος Δέσποινα, ως τριετίζουσα δάμαλις, εισάγεται εις τα άγια των αγίων! Σήμερα, όμως, σύμπαν το φιλόχριστον έθνος μας τιμά και δοξάζει και τις ευκλεείς και ενδόξους Ενόπλους Δυ­νάμεις (Ε.Δ.) του, που πά­ντοτε, τόσον εν πολέμω, όσον και εν ειρήνη, εστάθησαν εις το ύψος της εθνικής αποστολής των.

Η σύμπτωσις των δύο εορτών δεν είναι τυχαία. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι η προστάτις και βοηθός των Ε.Δ. μας, είναι η μεγάλη και υπέρμαχος στρατηγός του Γένους των Ελλήνων, είναι η οδηγήτρια και κραταιά σκέ­πη του Έθνους μας, η στορ­γική μητέρα όλων μας, που πάντοτε επικαλούμεθα την αρωγή και τη βοήθειά της. Επομένως, ορθώς η Πολιτεί­α καθιέρωσε την εορτή των Ε.Δ. κατά την ημέραν του ε­ορτασμού και της σώτειρας του Γένους ημών, της πανα­χράντου μητέρας του Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού.

Οι Ε.Δ. μας πάντοτε εδόξασαν τα όπλα τα ιερά, έδρεψαν δάφνες στα πεδία των μαχών και εφάνησαν άξιες της Πατρίδος. Αποτελούν ε­κλεκτή μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, επιτελούσες το καθήκον τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η ισχύς και η αποτρεπτική τους δύναμις τις καθιστά ικανές να αντιμετωπίζουν οποιαδή­ποτε απειλή, συμβάλλου­σες στην άσκηση επιτυχούς εξωτερικής και εθνικής πο­λιτικής.

Οι Ε.Δ. μας υπερηφανεύο­νται για την πολεμική αρετή των ανδρών τους, τη μαχη­τικότητά τους, την ανδρεία και ευψυχία τους, το κύρος και την προσήλωσή τους στην εκτέλεση του καθήκο­ντος, την πειθαρχία τους, αλλά και την πολεμική τους ετοιμότητα.

Είναι παγκοσμίως γνωστή η πολεμική αρετή των Ελλή­νων μαχητών. Είναι η ψυχι­κή των διάθεσις και προθυμία για τη θυσία προς υπεράσπιση της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητος της Πατρίδος. Είναι η ενεργός πίστις εις τον Θεόν και στη μητέρα του Χριστού μας, αλλά και η αυτοθυσία για τα μεγάλα πατριωτικά και ανθρωπιστικά ιδανικά. Είναι το ρέον αίμα στις φλέβες των Ελλήνων, όλων των τάξεων και όλων των εποχών. Η πολεμική αρετή είναι βαθειά ριζωμένη στη ψυχοσύνθεση των Ελλήνων και θα αποτελεί πάντοτε τον ακρογωνιαίο λίθο του εθνικού μας οικοδομήματος. 

Στη μακραίωνη ιστορία της Ελλάδος, οι Ε.Δ. μας έδωσαν επικούς αγώνες για την ε­λευθερία, την ανεξαρτησί­α και την εδαφική ακεραιό­τητα της πατρίδος μας. Ου­δέποτε η Ελλάς περιεπλάκη σε κατακτητικούς πολέμους, όλοι οι πόλεμοι διά μέσου των αιώνων ήταν ή αμυντικοί ή απελευθερωτι­κοί. Οι Έλληνες μαχητές α­ντιμετώπισαν μεγάλους και ισχυρούς εχθρικούς στρα­τούς με ανδρείαν, αυτα­πάρνηση, θάρρος, γενναιό­τητα και περιφρόνηση προς τον θάνατο.

Δεν είναι της παρούσης ώ­ρας να αναφέρομε τους η­ρωικούς αγώνες της Ελλά­δος, ούτε την μεγάλη προ­σφορά της στην δημιουργί­α πολιτισμού που φωτίζει ο­λόκληρο τον κόσμο.

Η Ελλάς σήμερα, ούσα μέλος των Η.Ε., του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. έχει πολλαπλές υποχρεώσεις, αναθέτουσα στις Ε.Δ. της ποικίλες αποστολές σε δι­άφορες περιοχές στο Εξω­τερικό, τις οποίες εκτελούν κατά τρόπον άριστο και υ­ποδειγματικό, απολαμβά­νουσες την εκτίμηση των συμμάχων.

Οι Ε.Δ. μας, όμως, και εν καιρώ ειρήνης πάντοτε συ­μπαρίστανται εις τον ελλη­νικό λαό, προσφέρουσες πολύτιμες υπηρεσίες στους διαφόρους τομείς της κα­θημερινής ζωής, ιδιαιτέρως σε εκτάκτους καταστάσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές και γενικώς, στις πάσης φύσεως θεομηνίες. Είναι αυτές που συμβάλ­λουν στην πρόοδο και ευ­ημερία του λαού μας. Είναι αυτές που του εξυψώ­νουν και ενδυναμώνουν το ηθικό και εθνικό του φρό­νημα. Είναι αυτές που του προσδίδουν ευγένεια, με­γαλοπρέπεια, λαμπρότητα, υπερηφάνεια, υψηλοφροσύνη και ελπίδα. Γι’ αυτούς δε τους λόγους, ο ελληνικός λαός περιβάλλει τις Ε.Δ. με αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό, έχων απεριόριστον εμπιστοσύνη προς αυτές. Το έργο, λοιπόν, των Ε.Δ. είναι πολυσήμαντο, πολυσχιδές και πολύπλευρο.

Οι αξιωματικοί των Ε.Δ. ανή­κουν εις το Έθνος και υπηρε­τούν το Έθνος, δεν βουλεύο­νται και δεν φατριάζουν πο­λιτικώς. Τα πολιτικά των πι­στεύω τα αφήνουν έξω από τις πύλες των στρατοπέδων, γι’ αυτό και η αντιμετώπισίς των πρέπει να είναι δικαί­α, άμεμπτος, αντικειμενική και αξιοκρατική, ιδιαιτέρως μάλιστα, όταν η Πατρίς α­ντιμετωπίζει απειλές και ε­ξωτερικούς κινδύνους.

Έστω υπόψιν ότι η δικαία και αμερόληπτος διοίκησις των Μονάδων εξασφαλίζει την πειθαρχία και την εξύψωση του ηθικού και του φρονήματος των ανδρών, έτσι δε δημιουργούνται άρρηκτοι δεσμοί μεταξύ διοικούντων και διοικουμένων. Η αναξιοκρατία κατά τις κρίσεις και η έλλειψη αντικειμενικότητος τραυματίζουν και απογοητεύουν τα στελέχη, πράγμα που ε­πιδρά δυσμενώς στο ηθικό των Ε.Δ.. Η φυσική τους η­γεσία πρέπει να αφήνεται απερίσπαστος να εκτελεί την αποστολή της και να μη δέχεται απαράδεκτες πα­ρεμβάσεις στο έργο της με πολιτικά και κομματικά κρι­τήρια. To ηθικό και το φρόνημα των Ε.Δ. είναι η κινητήριος δύναμις και η προϋπόθεσις κάθε επιτυχίας.

Σήμερα η Πατρίς μας δέχεται ασύστολες συκοφαντίες και απειλές από την «σύμμαχον» Τουρκία, η οποία, εκτός της αιτίας πολέμου (casus belli) στην περίπτωση εφαρμογής της διεθνούς Συμβάσεως επεκτάσεως των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ., αμφισβητεί και την ελληνικότητα των νήσων μας του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου! Ο δικτάτωρ νεοσουλτάνος Ερντογάν, καθημερινώς εξαπολύει ύβρεις και απειλές κατά της χώρας μας. Οι Ε.Δ. μας δεν πτοούνται, είναι πανέτοιμες και αναμένουν εν εγρηγόρσει. Πρωτίστως όμως, απαιτείται ομοψυχία, ομόνοια και ενότης όλων των δυνάμεων του Έθνους (πνευματικών, πολιτικών, κ.λπ.).

Η Παναγία μας, η σώτειρα του Έθνους των Ελλήνων, η θερμή προστάτις και βο­ηθός του Γένους ημών και πολιούχος των Ε.Δ. μας, εί­θε να τις σκέπει και φρου­ρεί πάντοτε επ’ αγαθώ των ιδίων, αλλά και ολοκλήρου του ενδόξου Ελληνικού Έθνους.