ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Συντάκτης
Ιδιότητα
ΣΑΑΑ Τάξη 1975

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

( ΔΣ & ΕΞ. ΕΠ. )

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων της ΣΕΕ Τάξεως 1975 ( ΣΑΑΑ ΣΣΕ 1975 ), πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου (Έτους 2021), την 24 Οκτωβρίου 2021 στη Χαλκίδα. Στο πλαίσιο της Ε.Τ.Γ.Σ. διενεργήθηκαν και οι προβλεπόμενες Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων Οργάνων του Συνδέσμου (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΕΞΕΛ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ), με εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Κατόπιν της σχετικής διαδικασίας, τα εκλεγέντα μέλη, την 31 ΟΚΤ 2021, συγκρότησαν σε σώμα το ΔΣ/ΣΑΑΑ ΣΣΕ1975 και την ΕΞΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ , σύμφωνα με τα κατά περίπτωση αρμοδίως συνταχθέντα Πρακτικά Συγκροτήσεως Οργάνων του Συνδέσμου, με ανάληψη καθηκόντων από 16 Νοε 2021.

Η συγκρότηση των νέων Οργάνων έχει όπως παρακάτω :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α. Αντγος ε.α. Ευάγγελος Ρήγας ως Πρόεδρος

β. Αντγος ε.α. Αναστάσιος Ρεκλείτης ως Αντιπρόεδρος

γ. Ταξχος ε.α. Ιωάννης Γεωργούσης ως Γραμματέας

δ. Ταξχος ε.α. Δημήτριος Κατσούλης ως Ταμίας

ε. Αντγος ε.α. Νικόλαος Καναβάκης ως Μέλος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. Υπτγος ε.α. Σταμάτιος Ισπανόπουλος ως Πρόεδρος

β. Αντγος ε.α. Δημοσθένης Φλωρίδης ως Μέλος

γ. Ταξχος ε.α. Εμμανουήλ Κωστάκης ως Μέλος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

Αντγος ε.α. Ευάγγελος Ρήγας

Πρόεδρος ΔΣ / ΣΑΑΑ ΣΣΕ 1975