ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΝΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 417 ΝΙΜΤΣ

ΝΙΜΙΤΣ
Ημερομηνία Ανακοίνωσης

 

         ΣΧΕΤ.: α.  Π. Δ. 1302/81

                                     β.  ΠΟΥ 44-871/2012 (417 ΝΙΜΤΣ)

                                      γ.  Υπ’ Αριθ. 1384/2/02-04-2024/Πρακτικό Δ.Σ.ΝΙΜΤΣ

                                      δ.  Φ.400/29/3941/Σ.886/05 Απρ 24/417 ΝΙΜΤΣ/Τμ.Στρ.Προσωπικού

         

  1. Αφού λάβαμε υπόψη τα σχετικά,

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

 

τη θέση του Δντη Δερματολογικού Τμήματος του 417 ΝΙΜΤΣ μεταξύ των ε.ε. και ε.α. Υγειονομικών Αξκών, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από το (α) σχετικό τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ΓΕΣ/ΔΥΓ, μέχρι 14 Ιουν 2024, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

                                      α. Βιογραφικό σημείωμα.

 

                                     β. Θεωρημένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο διδακτορικής διατριβής.

                                   

  1. Με μέριμνα των Διοικήσεων, να λάβουν γνώση τα στελέχη με την αντίστοιχη ειδικότητα ενυπογράφως.

 

4.Χειριστής θέματος: Ανχης (ΥΙ) Νικόλαος Κυριάκος, Επιτελής ΓΕΣ/ΔΥΓ/1α, τηλ. 210 7494907.

 

                                                                                                                    Υποστράτηγος Αλκιβιάδης Καφαντόγιας

                             Ακριβές Αντίγραφο                                                                             Διευθυντής

                    Ανχης (ΥΙ) Νικόλαος Κυριάκος    

                         Επιτελής ΓΕΣ/ΔΥΓ/1α