ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΆΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ν/Δ ΥΕΘΑ

ΕΑΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Αξιότιμη Κα Πρόεδρε,

Κατ’ αρχάς επιτρέψτε μου να μεταφέρω τις ευχαριστίες του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, για την παρουσία μας εδώ ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής και για τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας για το προς ψήφιση νομοσχέδιο.

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, της οποίας έχω την τιμή να είμαι ο Δνων Σύμβουλος , είναι ΝΠΔΔ, έχει περί τις 23.000 εγγεγραμμένα μέλη, τα οποία είναι ΟΛΑ μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 

Μπαίνω λοιπόν κατευθείαν στα θέματα του νομοσχεδίου τα οποία μας απασχόλησαν και τα οποία αν δεν επιλυθούν, θα αποτελέσουν μελλοντικά, σοβαρά σημεία τριβής μεταξύ των εμπλεκομένων ΝΠΔΔ, όπως τα Μετοχικά Ταμεία και οι Ενώσεις Αποστράτων με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ μπορούν να επιλυθούν ΑΜΕΣΑ και χωρίς κόστος.

Συγκεκριμένα έχουμε δύο θέματα με τις αντίστοιχες προτάσεις μας:

  • ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ:

 

Στο Β΄ Μέρος άρθρο 7,παρ. 3 (Είναι το Μέρος που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία του ΕΛΚΑΚ) αναφέρεται  ότι «για τη στέγαση του ΕΛΚΑΚ και των ταμείων του παραχωρείται χώρος ιδιοκτησίας του ΥΠΕΘΑ ή εποπτευομένου από αυτού Ν.Π.Δ.Δ. κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου διοίκησής του».

Είναι μια βελτίωση της αρχικής διατύπωσης του συγκεκριμένου άρθρου, όταν αναρτήθηκε το νομοσχέδιο για διαβούλευση, διότι πριν προέβλεπε την «χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση ακινήτων» και δεν υπήρχε η ειδική πρόβλεψη ότι «η παραχώρηση πρέπει να γίνεται με απόφαση των διοικητικών οργάνων των υπό του ΥΠΕΘΑ εποπτευομένων ΝΠΔΔ».

Δυστυχώς όμως και η νέα διατύπωση αντί να επιλύει θα δημιουργήσει προβλήματα για τους λόγους που θα σας αναλύσω.

α. Πρώτα να θέσω υπ΄όψιν της Επιτροπής σας, ότι αναφερόμαστε ειδικά στην παραχώρηση ακινήτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, αφού από 12 Μαρ 24, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διά του κ. ΥΦΕΘΑ έχει δώσει εντολή προς το Μετοχικό Ταμείο Στρατού-την οποία σας καταθέτω- να εκκενώσει δυο ορόφους του κεντρικού, επί της οδού Κολοκοτρώνη 13, στο κέντρο της Αθήνας, ιδιόκτητου κτιρίου του, στο οποίο στεγάζονται και λειτουργούν σημαντικές υπηρεσίες του και να μεταφερθούν σε κάποιο στρατόπεδο εντός Αθηνών. 

Αναφέρομαι στις υπηρεσίες του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) και στην πολυπληθέστερη Διεύθυνση Παροχών του ΜΤΣ.

 Για την αναγκαιότητα παραμονής του ΕΛΟΑΣ στην έδρα του ΜΤΣ και σε καμιά περίπτωση της μετακίνησής του, σας καταθέτω το έγγραφο που έχει αποστείλει ο Διευθυντής του ΕΛΟΑΣ προς το ΓΕΣ, σε απάντηση της εντολής μετακίνησης που του διαβιβάσθηκε από τον κ. ΥΦΕΘΑ, μέσω ΓΕΣ.

β. Θέλω να τονίσω ότι ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έχει διοικητικές αρμοδιότητες επί του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, παρά μόνον οικονομικές όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί, ως εποπτεύοντος υπουργείου, από τον ν. 2292/1995, άρθρο  5, παρα. 3(ιβ),  (Αρμοδιότητες ΥΕΘΑ):

«3. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την Πολιτική Εθνικής Άμυνας, που εκάστοτε διαμορφώνεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης και τις εισηγήσεις των Σ.Α.Μ. και Σ.Α.Γ.Ε.:  

ιβ. Ασκεί τις οικονομικές αρμοδιότητες, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας»,

Επομένως η επίμαχη εντολή του κ. ΥΦΕΘΑ προς το ΜΤΣ είναι  παράνομη και δεν γεννά έναντι του ΔΣ του ΜΤΣ υποχρέωση συμμόρφωσης.

γ. Παρά ταύτα, το ΔΣ/ΜΤΣ που είναι διοριζόμενο και όχι αιρετό, αποτελείται κατά την πλειονότητα των μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, που είναι απόστρατος αξιωματικός της επιλογής του εκάστοτε ΥΕΘΑ, από 5 μονίμους αξιωματικούς και 1 υπάλληλο που διορίζονται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, οπότε η οποιαδήποτε βούληση του ΥΕΘΑ θα τύχει της ευνοϊκής απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ αφού δεν δύνανται λόγω θέσεως και βαθμού να αποφασίζουν αντίθετα.

Αυτό το γεγονός εκτρέπει και έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στο ΜΤΣ, τη λυσιτέλεια την οποία πρέπει να έχουν οι αποφάσεις του ΔΣ/ΜΤΣ προς όφελος των μερισματούχων, οι οποίοι εκπροσωπούνται στο ΔΣ/ΜΤΣ με μόνον 2 ψήφους εκ των συνολικά 9.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:

Όλα τα ζητήματα που θα προκύψουν από την επίμαχη αυτή παράγραφο του νομοσχεδίου, μπορούν από το τώρα να αποσοβηθούν αν εγκρίνετε την τροποποίηση που σας προτείνουμε και είναι:

Παράγραφος 3, άρθρου 7, Β΄ΜΕΡΟΥΣ:

«Για τη στέγαση του ΕΛΚΑΚ και των ταμείων του παραχωρείται χώρος ιδιοκτησίας του ΥΠΕΘΑ ή εποπτευομένων υπό αυτού Ν.Π.Δ.Δ, εξαιρουμένων των Μετοχικών Ταμείων και των Ενώσεων Αποστράτων και κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου διοίκησής των».

  • ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ:

Στο Ε΄ Μέρος του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 59 έχει εξαιρεθεί το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. από την καταβολή των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός ενός (1) έτους από την ψήφιση του παρόντος καίτοι ο ΕΟΠΥΥ έχει ανεξόφλητες οφειλές προς αυτό,  ύψους περίπου 30 εκατομ. Ευρώ.

Θέτω υπ΄όψιν σας ότι το ΝΙΜΤΣ αποτελεί ανεξάρτητο Ν.Π.Δ.Δ, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και δεν είναι στρατιωτική μονάδα όπως τα άλλα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, που τυγχάνουν της υποστήριξης των Γενικών Επιτελείων

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:

Προτείνουμε στο άρθρο 59 να συμπεριληφθεί και το ΝΙΜΤΣ και μάλιστα λόγω της ιδιαιτερότητας του, έναντι των  στρατιωτικών νοσοκομείων να μην απομειωθεί κατά 10% το ποσοστό της οφειλής του ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο 59, Ε΄ ΜΕΡΟΥΣ:

«Ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί των οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, πλην του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), που αφορούν στο χρονικό διάστημα από το έτος 2012 έως το έτος 2022, συνολικού ύψους εκατόν έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός (106.850.551) ευρώ, που δεν έχουν ήδη αποπληρωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία εξόφλησης, καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος και το υπόλοιπο δέκα τοις εκατό (10%) των ανωτέρω οφειλών, διαγράφεται.

Να προστεθεί η πρόταση

 Για το ΝΙΜΤΣ οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από το έτος 2018 έως το έτος 2022, που δεν έχουν ήδη αποπληρωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία εξόφλησης, καταβάλλονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος»

Είμαι στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις

 

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων