Ενημέρωση για τις Κρατήσεις του Ν.4093/2012 στα Μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

   Ενημέρωση για τις Κρατήσεις του Ν.4093/2012 στα Μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ.

 

     Με πικρία και αγανάκτηση διαπιστώνουμε ότι συνεχίζεται παράνομα η κράτηση που γίνεται στα μερίσματα του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ με βάση προβλέψεις του Ν.4093/2012. Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

 

    Από γραπτή ενημέρωση του ΜΤΣ προκύπτει ότι όντως υπάρχει διαφορά στις κρατήσεις του μερίσματος μεταξύ αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν προ της 13-5-2016 και αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ν.4093/2012 γίνονται κρατήσεις στο μέρισμά μας (προβλέπονται συγκεκριμένα ποσοστά που δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν στο παρόν). Οι νέοι συνταξιούχοι, μετά την 13-5-2016, οπότε ψηφίστηκε ο Ν.4387/16,  δεν υποβάλλονται σε αυτές τις κρατήσεις. Επίσης κρατήσεις δεν επιβάλλονται στους αποστρατευθέντες πριν το ν.4387/2016, των οποίων το άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι κάτω από 1.000 ευρώ.

 

    Οι κρατήσεις που γίνονται στο μέρισμά μας επιστρέφουν σαν έσοδο στο ΜΤΣ, μέσω ΗΔΙΚΑ, και στην πράξη αναδιανέμονται την επομένη χρονιά σε όλους αδιακρίτως τους μερισματούχους, , αλλά και για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων του Ταμείου.

 

    Στις 14-7-2020 το ΜΤΣ υπέβαλε, μέσω ΓΕΣ/ΔΟΙ, στο ΥΠΕΘΑ πρόταση κατάργησης της υπαγωγής του μερίσματός μας στις διατάξεις της υποπαραγράφου Β3 του Ν.4093/2012 και άρα παύσης της εν λόγω κράτησης. Η πλέον πρόσφατη ενημέρωση επί του θέματος (26/2/2021) είναι ότι προωθήθηκε Σχέδιο Νόμου από τη ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ με ημερομηνία εφαρμογής παύσης της υπόψη κράτησης από 01/01/2021. Το Σχέδιο Νόμου έχει λάβει υπογραφή από τον κ. ΥΕΘΑ και στην παρούσα στιγμή βρίσκεται στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, για περαιτέρω συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία και υποβολή για ψήφιση στη Βουλή.

 

    Ο μέχρι τώρα διαχωρισμός των μερισματούχων σε υπόχρεους δύο ταχυτήτων μας βρίσκει αντίθετους, όπως και κάθε προσπάθεια διαγραφής των κρατήσεων που παρανόμως έχουν παρακρατηθεί μέχρι την 31/12/20. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε συναδέλφου η προσφυγή σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

 

Εκ της ΕΑΑΣ