ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Κύριε Υπουργέ


 Η προς διαβούλευση νομοθετική ρύθμιση, για τη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης, παρά το διαφαινόμενο θετικό της αποτύπωμα, φαίνεται να αγνοεί στο σύνολό της, τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής πραγματικότητας αλλά και το καταστατικό πλαίσιο που διέπει τα Νομικά Πρόσωπα των ΕΔ. Για το σκοπό αυτό επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 


1. Η βεβιασμένη σύσταση μιας Α.Ε με αντικείμενο και αρμοδιότητες τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 4, 5 και 10 του σχεδίου νόμου, υπό τον πομπώδη τίτλο «Hellenic Centre for Defense Innovation SA», με ασαφή έδρα, χρηματοδότηση, και ποιοτική στελέχωση, ουδόλως εισφέρει στην αμυντική θωράκιση της πατρίδας, όπως έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν (ΚΕΕΘΑ κλπ). Επιπλέον, στη ΓΔΑΕΕ υφίσταται σήμερα ανάλογη Διεύθυνση (Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών – ΔΑΕΤΕ), όπου δεν είναι ξεκάθαρη η αλληλοκάλυψη ή η σύγκρουση αρμοδιοτήτων.


Πρόταση: Να υπάρξει σαφή αναφορά σε άρθρο του Β΄ μέρους περί της ένταξης των υφιστάμενων δομών (πχ ΔΑΕΤΕ) στο υπό διαμόρφωση οικοσύστημα.


2. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση (πόροι) του άρθρου 6 αποτελεί ένα γενικόλογο ευχολόγιο, που στοχεύει προϋπολογισμούς σε στενότητα. Αναφορικά με τη στέγαση του ΕΛΚΑΚ σε χώρο που παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενο από αυτό νομικό πρόσωπο, επειδή έχει γίνει γνωστή η πρόθεση κατάληψης μέρους της περιουσίας του ΜΤΣ, θεωρούμε πως κάτι τέτοιο αποτελεί αποστέρηση της περιουσίας του συγκεκριμένου Ταμείου και αντιβαίνει στο άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγματος, αλλά και στο ΠΔ 715/79 με τις τροποποιήσεις του ν. 4758/2020, όπως και στον ιδρυτικό νόμου του ΜΤΣ. Παράλληλα διαμορφώνει ένα κακό προηγούμενο στη διαχείριση και τις παραγωγικές επενδύσεις των περιουσιών των Μετοχικών Ταμείων, για το μέλλον. Είναι πασιφανές ότι η περιουσία και οι πόροι των ΜΤ, ανήκουν στους μετόχους και μερισματούχους αυτών. Ως «περιουσιακά στοιχεία των ταμείων» νοούνται οι λοιποί πόροι των Μετοχικών Ταμείων που χρηματοδοτούν τις χορηγούμενες παροχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του άρθρου 35 του ν.4494/2017. Η ακίνητη περιουσία των ΜΤ, χρηματοδοτεί τις χορηγούμενες παροχές, άρα τυχόν αποστέρηση ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ άνευ ανταλλάγματος θα έχει μελλοντική επίδραση στις χορηγούμενες παροχές των μερισματούχων. Συνεπώς εφόσον παραχωρηθεί ακίνητη περιουσία των ΜΤ στην υπό σύσταση ΑΕ, αυτή θα πρέπει να γίνει βάσει εύλογου τιμήματος.


Πρόταση: Αναδιαμόρφωση του σχετικού άρθρου (αρ. 7§3) του σχεδίου νόμου ως εξής "Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας..... παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ".  
3. Στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου (άρθρα 14-42) δεν υπάρχει καμία αναφορά ή πρόβλεψη για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΣΣΥ, αποκλείοντας έτσι μια σημαντική μερίδα ανθρώπινου δυναμικού από το οικοσύστημα «καινοτομίας και ανάπτυξης». 
Πρόταση: Ρητή πρόβλεψη στο Γ΄ μέρος του νομοσχεδίου περί παροχής δυνατότητας και σε αποφοίτους των ΑΣΣΥ να συμμετέχουν στα ΠΜΣ και ΠΔΣ και γενικότερα στη διαρκή επιμόρφωση, όπως συμβαίνει με σπουδαστές και άλλων Ανώτερων Ιδρυμάτων της χώρας.
4. Σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία οι φορείς που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, υποχρεούνται να αποπληρώνουν το σύνολο τις υποχρεώσεις τους. Συχνά δε, με αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών αρχών επιβάλλονται νόμιμοι τόκοι υπερημερίας, οι οποίοι για το υπόψη χρηματικό ποσό και για το δεκαετές χρονικό διάστημα που αφορά, εκτιμάται να υπερβαίνει το ποσόν των 63 εκατομμυρίων ευρώ.


Πρόταση: Πρόβλεψη στο άρθρο 59 του νομοσχεδίου για εξόφληση του συνόλου των οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, πλην του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), που αφορούν στο χρονικό διάστημα 2012-2022, συνολικού ύψους εκατόν έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός (106.850.551) ευρώ, που δεν έχουν ήδη αποπληρωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία εξόφλησης, καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
                                                                                                 

 ΔΣ/ΣΑΑΟΕΔ