ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ
Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στο υπό επεξεργασία Ν/Δ του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις», στη δημόσια διαβούλευση του οποίου συμμετείχαμε ενεργά   και ειδικότερα για το Β΄ Μέρος, άρθρο 7, παρ. 3,  αυτό έχει τροποποιηθεί όπως παρακάτω:
«Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησής του», δηλαδή αφαιρέθηκε η αρχική πρόταση «χωρίς αντάλλαγμα» και προστέθηκε η φράση «κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου διοίκησής του»

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ήταν αποτέλεσμα της αταλάντευτης στάσης μας ως ΕΑΑΣ, της έγκαιρης προειδοποίησης αλλά και της μεγάλης συμμετοχής των μελών μας στη διαβούλευση, προς τα οποία εκφράζουμε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας.

Επίσης, στο ίδιο Ν/Σ επετεύχθη και η, από πολλών ετών επιδίωξη της ΕΑΑΣ επαναφορά της κράτησης του 2% επί των πληρωμών που πραγματοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις για προμήθειες, επισκευές και άλλους λόγους και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατού Ξηράς.
Αυτός ο κοινωνικός πόρος, που είχε καταργηθεί το 2000, αποστέρησε από τον ΕΛΟΑΣ έσοδα 200 εκατομ. ευρώ περίπου.  

Συνεχίζουμε να επαγρυπνούμε, ώστε:

α.  Η οποιαδήποτε σχετική απόφαση από το ΔΣ/ΜΤΣ, να αποβλέπει στην ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ,  όπως οι νόμοι ορίζουν.

β. Το ΥΠΕΘΑ, ως εποπτεύον υπουργείο, να περιορίζεται στις οικονομικές αρμοδιότητές του και να μην διαταράσσει την απρόσκοπτη λειτουργία του ΜΤΣ, καθώς και των τμημάτων του (ΕΛΟΑΣ, Διεύθυνση Παροχών κλπ), η  αποδοτικότητα των οποίων έχει άμεση συνάφεια με την εξυπηρέτηση των μερισματούχων του Ταμείου.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                            Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ
                                                                                                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                                                                                  Υπτγος ε.α Γιάννης Δεβούρος