ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ,

ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΈΤΟΥΣ 2021

ΣΧΕΤ. :

.

Η από 10 Μαρτίου 2021, 1η Ανακοίνωση Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Σ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

 1. Γνωρίζονται στα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ., ότι οι επιλεγέντες του θερινού Παραθερισμού στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, για το έτος 2021, κανονικοί και αναπληρωματικοί, έχουν όπως στις παρακάτω ένδεκα (11) Καταστάσεις Σειρών Παραθερισμού.
 1. Επιπροσθέτως, σας παρατίθεται και μία Γενική Αλφαβητική Κατάσταση, για την διευκόλυνση ανεύρεσης της Σειράς που επελέγη έκαστο Μέλος.
 1. Έτεροι τρόποι ενημέρωσής σας είναι, μέσω :

α. Της εφημερίδας μας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ», μηνός Μαΐου 2021.

β. Της Έδρας της Ε.Α.Α.Σ., οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 18, με την αυτοπρόσωπη παρουσία σας.

γ. Τηλεφωνικής επικοινωνίας σας, στο τηλέφωνο 210-3633797, εσωτ. 24 και 210-3633797 εσωτ. 14, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 09:00 έως 13:30.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Η κατάθεση τυχόν ενστάσεως, καθώς και άλλων αιτημάτων, από αυτά που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν εκ των παρακάτω τρόπων :

α. Με Ηλεκτρονικό Μήνυμα (e-mail)στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Α.Α.Σ. kaayeaas@gmail.com, στο οποίο θα επισυνάπτεται το κατά περίπτωση έγγραφο αίτημα. Εάν στο αίτημα δεν υφίσταται υπογραφή του αιτούντος, ή επισυνάπτο-νται επιπρόσθετα δικαιολογητικά, είναι υποχρεωτική η επισύναψη Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι, τα στοιχεία του υποβαλλομένου εντύπου είναι απολύτως ακριβή, τα δε δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα εκ του ακριβούς πρωτοτύπου. Συνιστάται η έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, μέσω του gov.gr. Ο τρόπος έκδοσής της, περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας (ΕΑΑΣ) και στις θέσεις ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ- Ανακοινώσεις Κ.Α.Α.Υ.-Παιδικών Κατασκηνώσεων"-1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΚΑΑΥ 2021(10 Μαρτίου 2021) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΑΥ 2021-2η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ.

β. Ταχυδρομικώςμε συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση «Ε.Α.Α.Σ., οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 18, Τ.Κ.10679, ΑΘΗΝΑ».

γ. Αυτοπροσώπως, στην Επιτροπή Υλοποίησης του Παραθερισμού ή κατά την απουσία αυτής, στην Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18, 1ος Όροφος, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού, στο τηλέφωνο 210-3633797, εσωτ. 24, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 09:00 έως 13:30. Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται επίδειξη της Ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. (όχι φωτοαντίγραφο), στον παραλαμβάνοντα την Αίτηση.

δ. Μεαντιπρόσωπο, στην Επιτροπή Υλοποίησης του Παραθερισμού ή κατά την απουσία αυτής, στην Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18, 1ος Όροφος, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού, στο τηλέφωνο 210-3633797, εσωτ. 24, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 09:30 έως 13:30. Στην περίπτωση αυτή, τόσο στο έγγραφο αίτημα όσο και επί της εξουσιοδότησης προς τον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να έχει γίνει επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντοςμόνο από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνομικό Τμήμα ή να επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση, όπως περιγράφεται στην παραπάνω υποπαράγραφο .

ε.Ως κύριος τρόπος υποβολής των Ενστάσεων και των Αιτημά-των, καθορίζεται ο ηλεκτρονικός, στην υφιστάμενη ηλεκτρονική Διεύθυνση kaayeaas@gmail.com .

στ. Η τηλεφωνική επικοινωνία με την Επιτροπή Υλοποίησης του Παραθερισμού, θα πραγματοποιείται στο σταθερό τηλέφωνο 210-3633797, εσωτ. 24Μόνο για έκτακτα ζητήματα παραθερισμού και επιπρόσθετες διευκρινίσεις, ο Υπεύθυ-νος Παραθερισμού, απαντά στο κινητό υπηρεσιακό τηλέφωνο, 6936544002.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Υπενθυμίζεται ότι δεν υφίσταται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως ή άλλων αιτημάτων με τηλεομοιοτυπία (FAX), γιατί έχει απαγορευθεί η χρήση αυτού στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, δεν δύνανται να γίνουν δεκτά τα παραπάνω, ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε συσκευή τηλεομοιοτυπίας.

(2) Η κατάθεση της ενστάσεως και των λοιπών Αιτημάτων, των παρακάτω παραγράφων 4 έως 7, θα πρέπει να γίνεται μόνο μία φορά και μόνο με έναν τρόπο, για αποφυγή λαθών, εκ διπλοεγγραφών. Μόνο στην περίπτωση που δεν λάβουν απάντηση εντός 5ημέρου, δύνανται να επανέλθουν διά τηλεφώνου ή διά ηλεκτρονικού μηνύματος (κυρίως), όπου θα μνημονεύουν το αρχικό αίτημά τους (ημερομηνία και ώρα υποβολής).

(3) Εφιστάται η προσοχή των αιτουμένων ως προς την ευκρινή καταγραφή των στοιχείων τους, επί των εγγράφων αιτημάτων τους, ιδίως των χρησιμο-ποιουμένων μέσων επικοινωνίας τους (σταθερό - κινητό τηλέφωνο και email), για την ευχερέστερη και ορθότερη εξυπηρέτησή τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Υποβολή Ένστασης, που θα αφορά στα Αποτελέσματα του Παραθερι-σμού, ή στην αξιολόγηση της Αίτησης Παραθερισμού, δύναται να υποβληθεί μέχρι 31 Μαΐου 2021σύμφωνα με το σχετικό έντυπο «1». Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, δεν θα γίνονται δεκτές Ενστάσεις και δεν θα δίδεται απάντηση στον ενδιαφερόμενο.

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

 1. Αίτηση Ακύρωσης της Επιλογής Παραθερισμού, μπορεί να κατατίθε-ται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη της Σειράς που έχει καταχωρηθεί ο δικαιούχος και σύμφωνα με το σχετικό έντυπο «2». Προκειμένου όμως η Ε.Α.Α.Σ., να έχει μία σαφέστερη εικόνα επί του παραθερισμού, όσα Μέλη μας έχουν ήδη αποφασίσει να ακυρώσουν οριστικά τον φετινό παραθερισμό τους, παρακαλούνται όπως μας το γνωρίσουν μέχρι31 Μαΐου 2021.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζεται ότι η μη έγκαιρη γνωστοποίηση της επιθυμίας ακύρωσης του παραθερισμού, έχει ως αποτέλεσμα για τον δικαιούχο, αφενός την χρέωσή του με τα 10 αρνητικά μόρια παραθερισμού για το έτος 2021 (που θα τον ακολουθούν κατά την επόμενη πενταετία) και αφετέρου, την διακοπή και απώλεια των 20 μορίων αναμονής, της τελευταίας πενταετίας.

ΕΤΕΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

 1. Το Δ.Σ./Ε.Α.ΑΣ., δείχνοντας την δέουσα ευαισθησία στο θέμα της εξυπη-ρέτησης των Μελών της Ενώσεώς μας, αποφάσισε να προσφέρει σε αυτά, τις παρακά-τω δυνατότητες παραθερισμού :

α.ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ. Αυτή, μπορεί να κατατίθεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά οπωσδήποτε μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη της Σειράς που έχει καταχωρηθεί ο δικαιούχος και σύμφωνα με το σχετικό έντυπο «3». Αυτή, επιτρέπεται να υποβληθεί, αφενός για περιπτώσεις εκτά-κτων σοβαρών λόγων υγείας, αποδεικνυόμενων εξ επισήμων βεβαιώσεων νοσοκο-μείων και αφετέρου, για έτερες σοβαρές και λογικές αιτιολογίες, όπως είναι π.χ. η ανατροπή του οικογενειακού και ατομικού προγραμματισμού, η διαφοροποίηση της λήξης της τρεχούσης σχολικής χρονιάς, ή της έναρξης της επομένης, που προκάλεσε ξαφνικά η πανδημία του κορωναΐού.

β.ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ. Αυτή, πρέπει να κατατίθεται ταυτόχρονα και από τα δύο Μέλη, που έχουν συμφωνήσει να ανταλλάξουν αμοιβαία τον παραθερισμό της Σειράς, όπου έχουν επιλεγεί. Αυτή, μπορεί να κατατίθεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά οπωσδήποτε μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη της πλησιέστερης Σειράς που έχει καταχωρηθεί ο ένας εκ των δύο δικαιούχων και σύμφωνα με το σχετικό έντυπο «4». Αυτή, επιτρέπεται μόνο μεταξύ Μελών, τα οποία έχουν τα ίδια δεδομένα σχέσης με την Ε.Α.Α.Σ. (Τακτικά ή Προαιρετικά Μέλη). Ήτοι μεταξύ των Μελών Ε.Α.Α.Σ. :

(1) Μόνο Αξκων ε.α. ή μόνο χηρών Αξκων ε.α., αλλά και μεταξύ τους (Αξκου ε.α. και χήρας Αξκου ε.α.).

(2) Μόνο τέκνων θανόντων Αξκων ε.α. ή μόνο Προαιρετικών Αξκων ε.α., αλλά και μεταξύ τους (τέκνο θανόντος Αξκου ε.α. και Προαιρετικού Αξκου ε.α.)

γ.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Αυτή, μπορεί να κατατίθεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά οπωσδή-ποτε μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη της Σειράς που επιθυμεί το Μέλος μας και σύμφωνα με το σχετικό έντυπο «5». Τονίζεται ότι :

(1)Δικαίωμα αυτής της παροχής, έχουν κατ’ αρχάς, όσα Μέλη υπέβαλαν εμπροθέσμως Αίτηση Παραθερισμού και επομένως έλαβαν μέρος στην «επιλογική διαδικασία» του Παραθερισμού.

(2) Η ικανοποίηση των υπόψη Αιτήσεων υπόκειται στην διακρι-τική ευχέρεια της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραθερισμού του ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ και με βάση φυσικά, την ύπαρξη διαθεσίμων θέσεων κατά βαθμό, στην αιτούμενη Σειρά. Η ικανοποίηση του αιτήματος θα υπόκειται σε κανόνες προτεραιότητας, αρχικά βάσει της χρονικής υποβολής του αιτήματος και δευτερευόντως του αριθμού των περιόδων που παραθέρισε μέχρι εκείνη την στιγμή έκαστος.

(3)Δικαίωμα αυτής της παροχής, δίδεται δευτερευόντως και σε αυτούς που υπέβαλαν εκπρόθεσμη Αίτηση Παραθερισμού, όπως περιγράφεται στην επόμενη υποπαράγραφο, αλλά με την προϋπόθεση ότι το αίτημά τους θα εξετάζεται, αφού πρώτα ικανοποιηθούν τα λοιπά είδη Αιτημάτων, των Μελών που έλαβαν μέρος στην επιλογική διαδικασία.

δ.ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, μπορούν να κατά-τίθενται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά οπωσδήποτε μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη της Σειράς που επιθυμεί το Μέλος μας και σύμφωνα με το σχετικό έντυπο «6». Ειδικότερα, στην σχετική Αίτηση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, με συστημένη επιστολή ή διά αντιπροσώπου, θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά και ένα φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της εν ισχύ ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. που διαθέτει ο δικαιούχος, για λόγους ταυτοποίησης του αιτούντος. Η ικανοποίηση των υπόψη Αιτήσεων υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραθερισμού του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα. Οι βασικές προϋποθέσεις εξέτασης του αιτήματος είναι, αφενός η ύπαρξη διαθεσίμων θέσεων κατά βαθμό, στην αιτούμενη Σειρά και αφετέρου η πρότερη ικανοποίηση απάντων των λοιπών ειδών Αιτημάτων, των Μελών που έλαβαν μέρος στην επιλογική διαδικασία.

ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Α.Α.Σ.

 1. Περίπου 10 έως 12 ημέρες πριν την έναρξη εκάστης Παραθεριστικής Σειράς, οι επιλεγέντες παραθεριστές, θα ειδοποιούνται από την Επιτροπή Υλοποίησης Παραθερισμού, ώστε να ενημερώσουν για την οριστική απόφαση παραθερισμού τους, καθώς και τις τυχόν επιθυμίες - ιδιαιτερότητες του επικείμενου παραθερισμού τους. Αυτές θα αφορούν κυρίως σε θέματα χωροταξικής στέγασης, λόγω σωματικού προβλή-ματος, ή αριθμού μελών που θα παραθερίσουν μαζί τους. Η ειδοποίηση θα γίνεται, είτε με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία, είτε διά αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Παραθερισμού τους. Οι εν λόγω επιθυμίες στέγασης, θα αποστέλλονται εγκαίρως στην ΑΣΔΥΣ, προκειμένου να τις λάβει υπόψη, κατά την κατανομή των οικημάτων, λόγω πλήρους αρμοδιότητάς της στο θέμα αυτό και να προσπαθήσει να τις ικανοποιήσει (δυνητικά).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

 1. Με μέριμνα της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραθερισμού, θα αναρτώ-νται περιοδικά Ανακοινώσεις σχετικές με την διαθεσιμότητα θέσεων, εκ των Σειρών που θα δημιουργούνται κενά λόγω εκτάκτων ακυρώσεων, στην επίσημη Ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ., ήτοι την ΕΑΑΣ (ή EAAS ή eaas.gr ή HOME/ΕΑΑΣ) και στην θέση ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ, την οποία προτρέπουμε να επισκέπτεσθε τακτικά. 
 1. Διευκρινίζεται ότι οι κενές θέσεις, που τυχόν θα ανακύπτουν κατά τη θερι-νή περίοδο, αποτελούν ευθύνη διάθεσης της ΑΣΔΥΣ η οποία πραγματοποιεί και την κατανομή των οικημάτων στους δικαιούχους παραθεριστές.

ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

 1. Όσα εκ των Μελών της Ε.Α.Α.Σ., που είναι δικαιούμενα παραθερισμού στο ΚΑΑΥ του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κατά το καλοκαίρι του 2021, παραθερίσουν :

α. Έστω και μία φορά, είτε λόγω της αρχικής επιλογής τους (βάσει Αποτελεσμάτων), είτε κάνοντας χρήση του δικαιώματος, μίας εκ των περιπτώσεων των παραπάνω υποπαραγράφων 7α, β και δ, καθώς και της παραγράφου 8, θα χρεωθούν τα 10 προβλεπόμενα αρνητικά μόρια.

β. Πέραν της μίας φοράς, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της παραπάνω υποπαραγράφου 7γ, θα χρεωθούν μόνο τα 10 προβλεπόμενα αρνητικά μόρια.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

 1. Ως μέλη οικογενειών των δικαιουμένων παραθερισμού, τα οποία δικαιού-νται να παραθερίσουν μαζί με τον δικαιούχο, θεωρούνται :

(1) Η (Ο) σύζυγος, τα τέκνα και τα εγγόνια αυτών.

(2) Οι γονείς των δύο συζύγων.

(3) Άγαμα αδέλφια (ανεξαρτήτου φύλου) του δικαιούχου, που διαμένουν ΜΟΝΙΜΑ με την οικογένεια του δικαιούχου και συντηρούνται από αυτόν (ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ).

(4) Η οικιακή βοηθός των μελών της οικογένειας του δικαι-ούχου, μόνο σε περίπτωση οικογένειας με μέλος ΑμεΑ. πιστοποιούμενης της ιδιό-τητάς της με απλή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία θα κατατίθεται στο Γραφείο Παραλαβής των Οικημάτων - Διαμερισμάτων του ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κατά την είσοδό του σε αυτό. Επίσης, το όνομα της οικιακής βοηθού, θα καταγράφεται και στο Δελτίο Παραθεριστή που θα τους επιδοθεί από το ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ.

 1. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας που θα παραθερίσουν, δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των έξι (6) ατόμων, πλην των πολυτέκνων οικογενει-ών με περισσότερα των τεσσάρων τέκνων. Υπόψιν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των οικημάτων του κυρίως στρατοπέδου, είναι σχεδιασμένος να ικανοποιήσει χωρητικά, μία (1) διπλή κλίνη και δύο (2) μονές, με δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον δύο (2) πτυσσόμενων κλινών (εις βάρος βέβαια της άνεσης χωρητικότητας). Η χρέωσή τους γίνεται από την Δχση Υλικού του ΚΑΑΥ.
 1. Η ΑΣΔΥΣ επισημαίνει ότι, οι παραθεριστές οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες των παραθεριστών-επισκεπτών που τους διατίθενται, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά την διάρκεια του παραθερισμού και προς τις οποίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται ΑΠΟΛΥΤΑ. Επισημαίνεται ότι, η μη συμμόρφωση των παραθεριστών – επισκεπτών έναντι των υποχρεώσεων τους και ιδιαίτερα η ανάρμοστη συμπεριφορά και η ασέβεια προς το προσωπικό της ΑΣΔΥΣ, του ΚΑΑΥ και τους λοιπούς παραθεριστές και επισκέπτες, δύναται κατόπιν εισήγησης του Δκτη του ΚΑΑΥ και έγκρισης του Σχηματισμού που παρακολουθεί το ΚΑΑΥ, να επιφέρει ποινές, από πρόωρη διακοπή παραθερισμού τους, μέχρι ακόμη και την απαγόρευση εισόδου τους στον ΚΑΑΥ για το υπόλοιπο του έτους, αλλά και για το επόμενο έτος.
 2. Διευκρινίζεται ρητώς από την ΑΣΔΥΣ, ότι δεν επιτρέπεται :

α.Ο παραθερισμός των ανήλικων τέκνων, χωρίς την παρουσία των γονέων ή των γονέων των δύο συζύγων, για λόγους ασφαλείας και ευταξίας.

β.Η διαμονή άλλου, αντί του δικαιουμένου. Για τον λόγο αυτό, τα εντεταλμένα όργανα του ΚΑΑΥ, με εντολές της ΑΣΔΥΣ ή αυτεπαγγέλτως, θα πραγμα-τοποιούν ελέγχους ταυτοπροσωπίας σε μη προγραμματισμένες ημερομηνίες και ώρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρέκκλιση των διατασσομένων, θα ελέγχονται οι δικαιούχοι και θα αποστεγάζονται – απομακρύνονται άμεσα από το ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, αφού προηγουμένως τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Διευκρινίζεται ότι η παρουσία των δικαιούχων στο ΚΑΑΥ είναι υποχρεωτική, ασχέτως εάν τα κλειδιά του οικήματος παραθέρισης παρελήφθησαν αρχικά από τους συγγενείς Α’ Βαθμού αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε δικαιολογίας, ότι δεν κατέστη δυνατή η έλευση του δικαιούχου, για προσωπικούς λόγους.

γ. Απαγορεύεται η κυκλοφορία δικύκλων εντός των ΚΑΑΥ. Μετά την είσοδό τους θα παραμένουν στο χώρο στάθμευσης.

δ. Η διατήρηση δεσποζομένων ζώων συντροφιάς (εκτός από ωδικά πτηνά) από όσους διαμένουν στα ΚΑΑΥ ως παραθεριστές, καθώς και τους επισκέπτες αυτών.

ε. Η παραμονή και κυκλοφορία με ενδύματα κολύμβησης (μαγιό) στο εστιατόριο, στα κυλικεία, στους κινηματογράφους, στα κτίρια δκσης και στους δρόμους του Κέντρου.

στ. Η είσοδος παραθεριστών στα μαγειρεία, αποθήκες, παρασκευα-στήρια και γενικά σε χώρους που διατίθενται για το προσωπικό του ΚΑΑΥ.

ζ. Η χρησιμοποίηση ή απασχόληση του προσωπικού του ΚΑΑΥ, για προσωπικές ανάγκες-εργασίες των παραθεριστών ή επισκεπτών.

η. Η κολύμβηση πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

θ. Το υποβρύχιο ψάρεμα με ή χωρίς αναπνευστικές συσκευές στις θαλάσσιες περιοχές του ΚΑΑΥ.

ι. Η παραμονή, μετά τη 12η νυχτερινή ώρα, έξω από την οικία ανηλίκων παιδιών χωρίς τη συνοδεία των γονέων τους.

ια. Η διαμονή στο ΚΑΑΥ μελών οικογένειας παραθεριστή που παρουσιάζει συμπτώματα μεταδοτικής νόσου.

ιβ. Η παρουσία μικρών παιδιών σε κοινόχρηστους χώρους (παιδική χαρά, Λέσχη, κυλικεία κλπ) χωρίς συνοδό. Την ευθύνη ασφαλείας φέρουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

ιγ. Η πώληση και κατανάλωση αλκοόλ σε παιδιά κάτω από 18 ετών.

ιδ. Η κυκλοφορία δίκυκλων μηχανών και μοτοποδηλάτων εντός των χώρων του ΚΑΑΥ. Μετά την είσοδό τους θα παραμένουν στον χώρο στάθμευσης.

 1. Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός ιδιόκτητου σκάφους, δικαιούμενου να παραθε-ρίζει στο ΚΑΑΥ, εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Ο ελλιμενισμός θα γίνεται μόνο με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη για την ασφάλειά του, μετά από έγκριση της ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ. O ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει στο ΚΑΑΥ μίσθωμα έξι ευρώ (6 €), ανά μέτρο σκάφους, μηνιαίως. Τα κέρδη θα διατίθενται από το ΚΑΑΥ για τη συντήρησή του.
 1. Βασική προϋπόθεση της δυνατότητας υποβολής οιουδήποτε αιτήματος Παραθερισμού, είναι η ύπαρξη εν ισχύ Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ. (Τακτικού, Προαιρετικού).
 1. Άπαντα τα αιτήματα παραθερισμού, θα υποβάλλονται:

α. Από τα ίδια τα δικαιούμενα Μέλη, ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημε-νους εκπροσώπους αυτών, μόνο προς την Ε.Α.Α.Σ. και όχι στην ΑΣΔΥΣ ή αλλού. Η ευθύνη παραθερισμού των Μελών της Ε.Α.Α.Σ., ανήκει μόνο σε αυτήν και δεν είναι εξουσιοδοτημένος κανένας άλλος φορέας γι’ αυτό. Για τα Μέλη που δεν θα ακολουθήσουν την προαναφερθείσα διαδικασία, η Ε.Α.Α.Σ. θα μελετήσει σοβαρά το θέμα μελλοντικών κυρώσεών τους.

β.Μέχρι το μεσημέρι της 2ης ημέρας κατάταξης των παραθεριστών, αυτά των παραγράφων και δ, για του επί τόπου παρευρισκόμενους στο ΚΑΑΥ.

 1. Τίθεται στην διακριτική ευχέρεια του εκπροσώπου της Ε.Α.Α.Σ., η αποδο-χή Αιτημάτων Παραθερισμού, των υποπαραγράφων 7γ (Αίτηση Παραθερισμού σε επιπλέον Παραθεριστική Σειρά) και  (Εκπρόθεσμη Αίτηση Παραθερισμού), κατά την διάρκεια του διημέρου κατάταξης των παραθεριστών. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνει την γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Παραθερισμού.
 1. Τα Μέλη που δεν θα ενημερώσουν έγκαιρα για την ακύρωση ή την διαφοροποίηση επιθυμίας του παραθερισμού τους, θα αποκλείονται από παραθερισμό τους, σε επόμενες Παραθεριστικές Σειρές.
 1. Τρείς ημέρες πριν την 1η ημέρα κατάταξης, δεν θα γίνονται αποδεκτά αιτήματα παραθερισμού, για κανέναν έκτακτο λόγο, γιατί θα έχουν παραδοθεί οι Καταστάσεις Παραθερισμού στην ΑΣΔΥΣ και θα έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της κατανομής των οικημάτων.
 1. Μέλη τα οποία θα αιτούνται παραθερισμού, εγγράφως ή τηλεφωνικά ή διά ζώσης, αλλά με άκομψο, αγενές και απαξιωτικό τρόπο, θα απορρίπτεται αυτομάτως το αίτημα παραθερισμού τους.
 1. Εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή των παραθεριστών, στην καταγραφή των ορθών στοιχείων ΑΜ και Βαθμού, στα έντυπα που τους δίδονται από το ΚΑΑΥ, κατά την ημέρα της εισόδου τους.

ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΑΥ

 1. Για την αντιμετώπιση των δαπανών της λειτουργίας του ΚΑΑΥ (κατανά-λωση νερού - ρεύματος, συντήρηση - βελτίωση των οικημάτων), όλοι οι παραθεριστές υποχρεούνται στην καταβολή, υπό μορφή μισθώματος, χρηματικού ποσού. Το ημερή-σιο μίσθωμα για το έτος 2021 παραµένει στα ίδια επίπεδα µε τα έτη 2019 και 2020, όπως καθορίστηκε µε το (ε) σχετικό, ήτοι :

α.

Αντγος 

:

5,30

β.

Υπτγος – Ταξχος 

:

4,90

γ.

Ανώτερος

:

4,40

δ.

Κατώτερος

:

4,10

ε.

Ανθστής

:

3,70

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ

 1. Όσοι τελικά επιλεγούν να παραθερίσουν υποχρεούνται να παραλάβουν το διαμέρισμά τους την 1η ημέρα της παραθεριστικής σειράς, από 08:00 μέχρι 14:30και από 17:00 μέχρι 20:00 ώρα. Κάθε δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει ο ίδιος το οίκημα ή με εξουσιοδοτημένο άτομο Α΄ βαθμού συγγενείας και δικαιούμενο να παραθερίσει στο ΚΑΑΥ (σύζυγος, τέκνο, γονέας κλπ).
 1. Η παραπάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη απόΚ.Ε.Π. ή από Αστυνομικό Τμήμα, για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. Αντ’ αυτής, δύναται να εκδοθεί Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση, κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται η έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, μέσω του gov.gr. Ο υπόψη τρόπος έκδο-σής της, περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας (ΕΑΑΣ) και στις θέσεις ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ- Ανακοινώσεις Κ.Α.Α.Υ.-Παιδικών Κατασκηνώσεων"-1η ΑΝΑΚΟΙΝΩ-ΣΗ. ΚΑΑΥ 2021(10 Μαρτίου 2021) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΑΥ 2021-2η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ.
 1. Η κατανομή των οικημάτων σε όλες τις κατηγορίες γίνεται κατά σειρά αρχαιότητας. Η τυχόν επιθυμία επιλογής οικήματος, για λόγους υγείας ή πλήθους ατόμων οικογενείας, δεν είναι δεσμευτική.
 1. Κατά την πρώτη ημέρα εγκατάστασης στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα κάθε παραθεριστικής σειράς λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες:

α.Παραθεριστές

(1) Προσέρχονται στο ΚΑΑΥ για να παραλάβουν το οίκημα – διαμέρισμα που θα τους διατεθεί, με την επίδειξη υποχρεωτικά της ταυτότητάς τους.

(2) Συμπληρώνουν το Δελτίο Στοιχείων Παραθεριστή, που τους επιδίδεται από αρμόδια όργανα του ΚΑΑΥ .

(3) Ενημερώνονται από το αρμόδιο μηχανογραφικό συνεργείο της ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ για τον αριθμό του οικήματος που θα παραλάβουν.

(4) Διέρχονται από το ταμείο για την πληρωμή του οικήματος (η πληρωμή την πρώτη ημέρα εισόδου, είναι υποχρεωτική).

(5) Παραλαμβάνουν το κλειδί του οικήματος - διαμερίσματος που τους διατέθηκε από το συνεργείο Δχσης Υλικού. Όσοι δεν προσέλθουν τις παρα-πάνω ώρες, κατά την πρώτη ημέρα της Παραθεριστικής Σειράς αλλά και δεν ειδοποι-ούν εγκαίρως για τυχόν αδυναμία προσέλευσής τους, χάνουν το δικαίωμα παραθερι-σμού και τα οικήματα που προορίζονται γι’ αυτούς, διατίθενται την επόμενη μέρα στους αναπληρωματικούς δικαιούχους της αντίστοιχης Σειράς.

(6) Παραδίδουν στο ΚΑΑΥ μία (1) φωτογραφία διαστάσεων 3Χ3 εκατοστών, για κάθε μέλος της οικογένειας τους, που έχει ηλικία άνω των δεκατεσ-σάρων χρόνων και θα παραθερίσει μαζί τους, προκειμένου να τους εκδοθεί Δελτίο Παραθεριστού και υπογράφουν το σχετικό έντυπο υποχρεώσεων παραθεριστή.

(7) Μελετούν τις Οδηγίες του Εντύπου Υποχρεώσεων Παραθεριστών – Επισκεπτών, που τους διατίθενται, αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αναλύθηκε διεξοδικά, στην παραπάνω παράγραφο 14 και εμφαίνονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσης Ανακοίνωσης.

(8) Συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο του ΚΑΑΥ, μεταβαίνουν στο οίκημα και αφού το ελέγξουν, με βάση την κατάσταση που λαμβάνουν από την Δχση Υλικού και τα υπάρχοντα υλικά, υπογράφουν χρεωστικό ομόλογο στο οποίο απαιτείται να αναγράψουν τυχόν ελλείψεις, φθορές ή βλάβες. Τα βασικά διατιθέμενα υλικά εκάστου οικήματος (κατά βάση των δύο δωματίων), φαίνονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσης Ανακοίνωσης.

(9) Σε περίπτωση μη φυσιολογικής φθοράς ή απώλειας υλικού, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παραθεριστή, αυτός είναι νομικά υπεύθυνος και οφείλει κατά την παράδοση του οικήματος, να μεταβεί στη Διαχείριση Υλικού και να πληρώσει την αξία αποκατάστασης της φθοράς. Σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούν οι νόμιμες και προβλεπόμενες, από τους στρατιωτικούς κανονισμούς και διατάξεις, διαδικασίες.

(10) Κατά την ημέρα παράδοσης του οικήματος και όχι αργότερα από τις 18:00, ειδοποιούν έγκαιρα τα όργανα της διαχείρισης οικημάτων του ΚΑΑΥ, εκπρόσωπος της οποίας μεταβαίνει στο οίκημα και αφού ελέγξει τα υλικά, την κατάσταση και την καθαριότητα του οικήματος παραλαμβάνει το κλειδί, καθώς και τα Δελτία Παραθεριστού (οι παραθεριστές μπορούν να κρατήσουν τις φωτογραφίες τους).

β.ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα

(1) Κατά την ημέρα άφιξης των παραθεριστών, οργανώνει τα απαραίτητα Συνεργεία Υποδοχής.

(2) Μεριμνά για την ταχεία και άνετη εγκατάσταση των παραθεριστών.

(3) Επιλύει άμεσα τυχόν προβλήματα.

(4) Φροντίζει για την ευχάριστη και κατά το δυνατό καλύτερη διαμονή των παραθεριστών.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ (ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ)

 1. Μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης, οι ως άνω επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωναϊού (coνid-19). Στην περίπτωση που αρθεί η εν λόγω απαγόρευση, θα ισχύουν τα παρακάτω δεδομένα :

α. Οι δικαιούχοι παραθερισμού, καθώς και οι παραθεριστές του ΚΑΑΥ, θα μπορούν να δέχονται και να συνοδεύονται από επισκέπτες, κατά την διάρκεια του παραθερισμού τους, από 08:00 μέχρι 24:00.

β. Η διανυκτέρευση των επισκεπτών απαγορεύεται στο ΚΑΑΥ.

γ. Για την είσοδό τους στο ΚΑΑΥ θα καταβάλλεται αντίτιμο εισιτηρίου των τριών ευρώ (3€) για τους ενήλικες και του ενός ευρώ (1€ ) για τα παιδιά.

δ. Η έγκριση εισόδου επισκεπτών γίνεται από τον Δκτή του ΚΑΑΥ, μετά από ενημέρωση του ενδιαφερομένου παραθεριστή ότι επιθυμεί την επίσκεψή τους και ο οποίος στη συνέχεια μεριμνά για την παραλαβή – παράδοση, από και προς την Κεντρική Πύλη.

ε. Τα στοιχεία όλων των επισκεπτών ελέγχονται και καταγράφονται στο βιβλίο εισόδου της Κεντρικής Πύλης.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΑΥ - ΛΕΣΧΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

 1. Οι ώρες λειτουργίας του ΚΑΑΥ, κατά τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή σε αυτό των δικαιούμενων, κατά την Θερινή Περίοδο, είναι από 08:00 έως 24:00.
 1. 31. Οι ώρες λειτουργίας της Λέσχης, κατά την Θερινή Περίοδο, είναι από 13:00 μέχρι 22:00
 1. Οι ώρες λειτουργίας του Κυλικείου, κατά την Θερινή Περίοδο, είναι από 07:30 μέχρι 23:00. Κατά τις ημέρες που πραγματοποιείται μουσικό πρόγραμμα, η λειτουργία του παρατείνεται κατά 30΄ μετά τη λήξη του προγράμματος
 1. Τα ανωτέρω προγράμματα είναι ενδεικτικά και δύναται να τροποποιούνται ανάλογα της επισκεψιμότητας και κατά περίπτωση, με διαταγή της ΑΣΔΥΣ.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

 1. Η ψυχαγωγία των παραθεριστών περιλαμβάνει τη λειτουργία ταβέρνας με ζωντανή μουσική από τη ΣΜΣ/ΑΣΔΥΣ κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο ανά παραθεριστική περίοδο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό από την ΑΣΔΥ/ΔΙΔΣΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ποιοτικά ελεγμένο και εναλλασσόμενο. Οι ημέρες λειτουργίας ενδέχεται να τροποποιούνται, αναλόγως καταστάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ

 1. Παρακάτω, παρατίθενται οι απαραίτητες οδηγίες και τα αναγκαία Έντυπα, για τα κατά περίπτωση Αιτήματα Παραθερισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «2» ΕΝΤΥΠΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «3» ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «4» ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «5» ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «6» ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ