Παρέμβαση της ΕΑΑΣ στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο του ΥΕΘΑ

Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

Άρθρο 15

Επέκταση δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 2 α.ν. 1137/1946

Το άρθρο 2 του α.ν. 1137/1946 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2. Σκοπός – Δικαιούμενοι νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Η Ε.Α.Α.Σ. επιδιώκοντας την πληρέστερη και ακριβέστερη περιγραφή των δικαιούχων, διότι δεν νοείται υγειονομική περίθαλψη χωρίς επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία ενός οποιουδήποτε Νοσοκομείου προτείνει  η παρ.2  του Άρθρου 2 να συμπληρωθεί όπως παρακάτω:

2. Τα πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλείας και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Επίσης, επειδή ο νομοθέτης ορθώς προέβλεψε και εφάρμοσε με την ΚΥΑ Φ.700/234/296821/Σ.321/25-07-2011 (ΦΕΚ Β’2093), την

“Παροχή δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν
αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων και των
Κοινών Σωμάτων, Των Δικαστικών Λειτουργειών του Δικαστικού Σώματος των
Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλήλων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία , που διαθέτουν πτέρυγες
νοσηλείας τρίτων” και πιο συγκεκριμένα αναφέρει στο Άρθρο 1:

«Η νοσηλεία των τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κοινών Σωμάτων, Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρετούντων Πολιτικών και Συνταξιούχων υπαλλήλων καθώς και του υπηρετούντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα παρέχεται δωρεάν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων εφόσον αυτά συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 α) Είναι άγαμα.

 β) Είναι ανασφάλιστα.

2. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων, διατηρείται το δικαίωμα νοσηλείας των τέκνων αυτών, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»

Μετά από τα παραπάνω εκτεθέντα και προκειμένου να μην εξαιρεθεί το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ως Νοσοκομείο από την ανωτέρω διάταξη η Ε.Α.Α.Σ. προτείνει τη συμπλήρωση των δικαιούχων της παρ. 2, του Άρθρου 2 του προς ψήφιση νομοσχεδίου με την παρακάτω συμπλήρωση:

δε) Τα ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία δικαιούχων.

Άρθρο 16

Πόροι του ΝΙΜΤΣ

Στην παρ. α αναφέρεται: «Σε κάθε περίπτωση το ύψος της εισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών………………. και επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών»

Η Ε.Α.Α.Σ. αντιτίθεται στην πρόβλεψη του Νόμου για καταβολή εισφοράς ένα τοις εκατό (1%) επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης των ε.α μελών μας και των ορφανικών τους οικογενειών για τους παρακάτω λόγους.

  1. Η αύξηση κρίνεται ως υπερβολική αφού η κράτηση υπέρ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. σήμερα είναι τρία τοις εκατό (3%) επί του μερίσματος που λαμβάνει ο καθένας από το Μ.Τ.Σί
  2. Η πλειονότητα των ε.α μελών μας δεν δύναται να χρησιμοποιήσει το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και μεγάλων αποστάσεων από την έδρα του με συνέπεια η ανωτέρω πρόβλεψη καταβολής εισφοράς να είναι άδικη, οριζόντια και καταχρηστική.
  3. Οι ε.α συνάδελφοι και οι ορφανικές αυτών οικογένειες καταβάλλουν ήδη υψηλότατες εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ.

Πρόταση διόρθωσης : Αντί του «και επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών» να γίνει

 « και επί του λαμβανομένου μηνιαίου μερίσματος από το Μ.Τ.Σ., όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών»

Άρθρο 26

Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας

Στην παρ. 6 αναφέρεται: « Οι ανωτέρω λαμβάνουν τη δικαιούμενη σύνταξη και δεν αποκτούν δικαίωμα απόληψης μισθού, παρά  μόνο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί»

Η Ε.Α.Α.Σ συμφωνεί με τη διατήρηση της ανάκλησης των ε.α. συναδέλφων όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και της γενικότερης ευαισθησίας που επιδεικνύει το ΥΠΕΘΑ στην άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής.

Επίσης συμφωνεί στην ανάγκη ύπαρξης ομοιογένειας και κοινής αντιμετώπισης του θέματος από όλα τα Επιτελεία.

Επειδή όμως το ζήτημα αφορά εξαιρετικά μικρό αριθμό συναδέλφων οι οποίοι όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγειονομικής φύσεως προσφεύγουν στην Υπηρεσία και επειδή όταν ένας συνάδελφος ασθενεί βαριά, απαιτείται η κάλυψη επιπλέον οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργούνται μη δυναμένων να καλυφθούν από την ήδη πολλαπλώς  περικοπείσα σύνταξη , η Ε.Α.Α.Σ. προτείνει η παρ. 6 του άρθρου 26 να τροποποιηθεί όπως κατωτέρω:

« Οι ανωτέρω λαμβάνουν το δικαιούμενο εκ του βαθμού ανάκλησής τους μισθό των αντιστοίχων ε.ε συναδέλφων τους με δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί, χωρίς αυτό να δημιουργεί επιπλέον συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε προσαύξηση στις συντάξιμες αποδοχές που ελάμβανε ο αιτούμενος προ της ανακλήσεως του στην ενέργεια »

Άρθρο 31

Καταβολή εκτάκτου μερίσματος στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Το “πολυνομοσχέδιο” καθυστέρησε υπερβολικά να κατατεθεί, το ΜΤΣ έχει προϋπολογίσει το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή 13ου μερίσματος και θα ήταν άδικο για τους μερισματούχους του Ταμείου να χάσουν αυτή την οικονομική βοήθεια για άλλη μια χρονιά από υπαιτιότητα άλλων. Γι’ αυτό χρειάζεται η νομοθετική ρύθμιση, ώστε το ΔΣ του ΜΤΣ να δύναται να εγκρίνει την εν λόγω καταβολή.

Η Ε.Α.Α.Σ. προτείνει για την εύρυθμη και σύννομη οικονομική λειτουργία του ΜΤΣ η παρ. 3 να συμπληρωθεί όπως κατωτέρω :

«Ειδικότερα και για το έτος 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να καταβάλλει αναδρομικά έκτακτο μέρισμα εντός του 2023»

Άρθρο 35

Κατάργηση μειώσεων ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους.

«Από την 1/1/2022 καταργούνται……………….»

Η Ε.Α.Α.Σ συμφωνεί απολύτως με τα όσα αναφέρονται στην Έκθεση Συνεπειών που συνοδεύει το συγκεκριμένο άρθρο στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο πλην όμως διαπιστώνει ότι το υπόψη άρθρο δεν συνάδει ουδόλως με τις αιτιολογικές σκέψεις της Έκθεσης καθόσον αναγνωρίζεται μεν η αδικία καθορίζονται όμως αναδρομικά με την έναρξη του χρόνου εφαρμογής της κατάργησης από 1/1/2022.

Επισημαίνεται, όπως αναφέρει και η έκθεση συνεπειών ότι με τις αποφάσεις 2287-2288/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) οι παραπάνω μειώσεις κρίθηκαν οριστικά και τελεσίδικα αντισυνταγματικές και εξ αυτού  θα περίμενε κανείς ότι η αναδρομικότητα χορήγησης θα ξεκινούσε από 1/1/2013 όταν και επιβλήθηκαν.

Αυτό είναι το ηθικά, λογικά και νομικά παραδεκτό.

Με δεδομένο ότι η συνέχιση των παραπάνω μειώσεων συνεχιζόταν παρανόμως από το 2015 και μετά, από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, λόγω ελλείψεως ανάλογης νομοθετικής πρόβλεψης η Ε.Α.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της κατάργησης θα πρέπει να είναι από 1/1/2013 και η καταβολή των αναδρομικών θα πρέπει να γίνει από 1/1/2013, το δε σύνολο του αναγκαίου ποσού να καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, καθόσον η δημιουργηθείσα ατασθαλία δεν οφείλεται στα Μετοχικά Ταμεία των Κλάδων, (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) αλλά σε αβελτηρία του Κράτους και ότι το Κράτος Δικαίου υπάρχει και λειτουργεί αναγνωρίζοντας τα λάθη του και έχοντας συνέπεια και συνέχεια.

Σε κάθε άλλη περίπτωση και προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2023 εισηγούμαστε η καταβολή του συνόλου των αναδρομικών να γίνει από το Κράτος προς τα Μετοχικά Ταμεία εν είδει Κρατικής επιχορήγησης και σε τρεις (3) δόσεις, τα τρία (3) επόμενα έτη, ήτοι 2023, 2024 και 2025 άπαξ, και στο τέλος κάθε έτους, τα δε ταμεία να προβούν σε ανάλογες καταβολές με αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη.

Μετά τα παραπάνω η Ε.Α.Α.Σ. προτείνει την παρακάτω τροποποίηση - συμπλήρωση του Άρθρου 35 :

  1. « Από 1/1/2013 καταργούνται οι  μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. 8.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222)…………………….στους μερισματούχους τους από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.»
  2. «Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από της ενάρξεως εφαρμογής των παραπάνω μειώσεων ήτοι από 1/1/2013 και το μεν κόστος θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους με ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών Άμυνας και Οικονομικών, τα δε αναδρομικά που θα καταβληθούν στους δικαιούχους θα φορολογηθούν αυτοτελώς και στην πηγή τους με ανώτατο ποσοστό φορολόγησης το 20% αναλόγως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων»

Άρθρο 41

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1

Η Ε.Α.Α.Σ. δεν συμφωνεί στην τροποποίηση του άρθρου 1 σε ότι αφορά την παράγραφο (δ) διότι καίτοι οι συνάδελφοι μέτοχοι της τέως Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. αθροιστικά είναι περισσότεροι από αυτούς του Στρατού Ξηράς το σύνολο των εισφορών τους στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού υπολείπεται κατά πολύ των αντιστοίχων εισφορών των ε.ε στελεχών του Στρατού Ξηράς.

Τονίζεται ότι το μείζον των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου εκπροσωπείται από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα η Ένωση προτείνει την παρακάτω τροποποίηση του άρθρου 1:

Να απαλειφθεί η παράγραφος (δ) ή εναλλακτικά να συμπληρωθεί η παρ. (στ) ως εξής :

«Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) που προτείνονται από την ΕΑΑΣ και έναν (1) αναπληρωματικό.

 

Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ