Περί της ισόβιας Τιμητικής Παροχής

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Υπτγος ε.α.

 

“ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΟΒΙΑΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ”

 

Νομοθετική Αναδρομή

Το 1998 ψηφίστηκε, δημοσιεύτηκε και εφαρμόζεται ο νόμος 2641/1998 {ΦΕΚ 211 Α΄} με τις διατάξεις του οποίου καθορίζεται ότι˙ “Για τις Ελληνικές Δυνάμεις, που ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα από 20 Ιουλίου 1974 έως 20 Αυγούστου 1974, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως πολεμική. Οι ρυθμίσεις της άνω διάταξης ισχύουν και για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους, με όλες τις ευεργετικές συνέπειες από τις κείμενες διατάξεις” {άρθρο 21}.

Στη συνέχεια το έτος 2008 η Πολιτεία με τον νόμο 3670/2008 {ΦΕΚ 117 Α΄} απένειμε στους φονευθέντες και αγνοουμένους αξιωματικούς και οπλίτες διοικητικά και συνταξιοδοτικά τον καταληκτικό βαθμό της στρατιωτικής ιεραρχίας {παρ. 3 άρθρου 4}.

Ομοίως, το έτος 2020 ψηφίστηκε, δημοσιεύτηκε και εφαρμόζεται ο νόμος 4714/2020 {ΦΕΚ 148 Α΄} με τις διατάξεις του οποίου απονέμεται˙ “από 1.8.2020 ισόβια τιμητική παροχή στους έλληνες οπλίτες λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974 {άρθρο 95}. Από την τελευταία αυτή τιμητική, προσωπική και αμεταβίβαστη παροχή άδικα, αδικαιολόγητα εξαιρέθηκαν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την άδικη, αδικαιολόγητη και καταχρηστική αυτή εξαίρεση, η Πολιτεία προέβλεψε και διόρθωσε με τον νόμο 4864/2021 {ΦΕΚ 237 Α΄}, με τις διατάξεις του οποίου αποφασίστηκε η επέκταση της χορήγησης της τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του νόμου 4714/2020. Συγκεκριμένα καθορίζεται ότι˙ “Από 1.8.2020 το παρόν ισχύει και για τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, τους έφεδρους αξιωματικούς, τους ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα” {άρθρο 88}.

Ενημέρωση

Η επέκταση, εφαρμογή και χορήγηση της τιμητικής οικονομικής παροχής σε όλες τις κατηγορίες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μόνιμα και έφεδρα, τα οποία υπηρετούσαν κατά τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους στην Κύπρο, αποτελεί δικαίωση και ικανοποίηση αυτών, αλλά καταδεικνύει και την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη τους προς την Πολιτεία, η οποία εξασφαλίζει προς τους υπηκόους της κράτος δικαίου και ασφάλειας και ταυτόχρονα χρηστή και κοινωνική διοίκηση.

Βέβαια, είναι αυταπόδεκτο ότι οι οπλίτες ενήργησαν, πολέμησαν και τίμησαν τον όρκο τους με τις κατευθύνσεις, οδηγίες και τις διαταγές των επικεφαλής τους αξιωματικών, με τους οποίους βρέθηκαν στο ίδιο χαράκωμα και με τις ίδιες συνθήκες πολέμησαν καθ’ όλη την διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με επιστολές και υπομνήματα, κατά το παρελθόν, επεζήτησαν την τιμητική αυτή παροχή, όχι ως οικονομική ενίσχυση ή διεκδίκηση διοικητικής προαγωγής, αλλά αποκλειστικά και μόνον ως ηθική αναγνώριση και εκτίμηση της πολυαίμακτης εθνικής προσφοράς τους.

Πρόταση

Η Πολιτεία ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και εναπομένει η απόφαση των αρμοδίων χορήγησης, η οποία τουλάχιστον για τα μόνιμα στελέχη του Στρατού Ξηράς δύναται να είναι άμεση, δεδομένου ότι η προσκόμιση του απαιτούμενου “Πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω” περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά, τα οποία εξετάστηκαν με την έκδοση του από 21.6.2002 {ΦΕΚ 149 Γ΄} Προεδρικού Διατάγματος “Απονομής Πολεμικών Μεταλλίων……”.

Σημειώνεται, ότι στα Παραρτήματα της υπ’ αριθ. 002/180006/Σ.3113/2.8.2000 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών περιγράφονται λεπτομερώς τόσον οι περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως “Ζώνες Πρόσω”, όσον και οι συγκεκριμένες μονάδες, οι οποίες ενεπλάκησαν σε αυτά.

Το πιστοποιητικό της Ζώνης Πρόσω εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού ΓΕΣ.

Πλέον αυτών από την Πολιτεία παραμένει ακόμη ένα ανεκπλήρωτο χρέος, το οποίο είναι η απονομή και η χορήγηση στους δικαιούχους του “Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου”, όπως αυτό αρχικά καθορίστηκε με τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 9/2001 Προεδρικού Διατάγματος {ΦΕΚ 8 Α΄} και απονεμήθηκε με το από 21.6.2002 {ΦΕΚ 149 Γ΄} Προεδρικό Διάταγμα, χωρίς όμως να χορηγηθεί, αφού το διάταγμα αυτό ανακλήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος {ΥΕΘΑ 20.11.2002 – ΦΕΚ 262 Γ΄}.

Μήπως είναι καιρός να ταραχθούν τα λιμνάζοντα λασπόνερα της γραφειοκρατίας και επέστη, επί τέλους, ο χρόνος να ολοκληρωθούν οι εργασίες της αρμόδιας επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε και λειτουργεί από το έτος 2006; {ΠΔ 237/2006 – ΦΕΚ 248 Α΄}.

Επίμετρο

Παραμένει ιστορικά άδικη και ασεβής η, μέχρι σήμερα, αποφυγή υπό της Πολιτείας της ηθικής αναγνώρισης της εθνικής προσφοράς των ελλήνων αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι πολέμησαν στην Κύπρο.