Η πρώτη εν ψυχρώ εκτέλεση των κατακτητών Γερμανών: «Ο ηρωικός έφεδρος Λοχίας Δημήτριος Ίτσιος»

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΧΗΣ Ε.Α.