7 Μαΐου 1897: Η Τελευταία Μάχη την τοποθεσία " Καμηλόβρυση" Λαμίας

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντισυνταγματάρχης ε.α.