Δίκαιη Κατανομή Των Πόρων Προερχομένων Από Την Κράτηση 4% Επί Των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων ΕΔ