ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ ΠΕΡΙ ΒΟΕΑ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Μετά από απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ της 11/1/23, ενημερώνουμε τα μέλη μας για τις παρακάτω ενέργειές μας:

α. Προσβολή της ΚΥΑ με ένδικα μέσα και κατάθεση αίτησης αναστολής  της

β. Κατάθεση εγγράφου προτάσεώς μας προς το ΔΣ/ΜΤΣ ως κατωτέρω:

«Το ΔΣ/ΕΑΑΣ που έχει την ευθύνη της επιμέλειας των μελών της ΕΑΑΣ, δεν συνηγορεί σε καμιά μείωση του ΒΟΕΑ με αναδρομικό χαρακτήρα, καθόσον προσκρούει στο άρθρο 2 του Αστικού Κώδικα.

Ως προϋπόθεση συζήτησης επί του ΒΟΕΑ, θέτει την ακύρωση της σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 6694/Β/23-12-2022), διότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι το ΒΟΕΑ, που είναι περιουσιακό στοιχείο των τέκνων, ισούται με 60 μερίσματα, χωρίς να διακρίνει τα τέκνα των μετόχων από τα τέκνα των μερισματούχων.

 Μετά την ακύρωση της ΚΥΑ προτείνει:

  1. Να εξακολουθήσει να γίνεται η χορήγηση του ΒΟΕΑ, κατά προτεραιότητα έναντι του μερίσματος, όπως άλλωστε προβλέπεται μέχρι σήμερα από την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Καμιά μεταβολή για το ΒΟΕΑ μέχρι 31/12/23
  3. Για κάθε νέο τέκνο που θα γεννιέται από 1/1/24, να ενημερώνεται εγγράφως ο μερισματούχος γονέας ότι από 1/1/24 θα έχει δικαίωμα επιλογής του ποσοστού κρατήσεων επί του μερίσματος, υπέρ ΒΟΕΑ των τέκνων του, με μέγιστο επιλέξιμο ύψος ΒΟΕΑ, το αντίστοιχο του μετόχου, ήτοι 25/25.
  4. Για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων ΒΟΕΑ του έτους 2023 και επομένων, να διατεθούν από το 4% των εξοπλιστικών προγραμμάτων Ραφάλ και Μπελαρά αναλογικά τα ποσά κατά ΜΤ, ανάλογα με τον αριθμό των μερισματούχων κάθε ταμείου και με ισόποσο κατά κεφαλήν ποσόν και όχι κατά κλάδο όπως άδικα, αντισυνταγματικά και καταχρηστικά γίνεται μέχρι σήμερα, αφού τα εξοπλιστικά προγράμματα που γίνονται από τη ΓΔΑΕΕ είναι του ΥΠΕΘΑ και γίνονται επ’ ωφελεία της Εθνικής Άμυνας και όχι επ’ ωφελεία αποκλειστικώς των ε.α. αξκών του ΠΝ και ΠΑ.
  5. Των ανωτέρω ρυθμίσεων να εξαιρεθούν και να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα 25/25 του ΒΟΕΑ, χωρίς επιπλέον αύξηση της εισφοράς επί του μερίσματος:

α. Όσες οικογένειες έχουν τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ (γονέα ή τέκνο)

β. Οι μονογονεϊκές οικογένειες

γ. Τα τέκνα των πολυτέκνων, από το 3ο παιδί συμπεριλαμβανομένου.

δ. Όσα τέκνα αποδεδειγμένα-με προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών-γεννήθηκαν μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση, λόγω αδυναμίας της μητέρας για φυσιολογικό τοκετό»

γ. Διοργάνωση συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΘΑ, με πιθανότερη ημερομηνία την 26ην Φεβρουαρίου 2023, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι προτάσεις μας

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε:

α. Τα διαμένοντα στην Αττική μέλη μας, που έχουν έννομο συμφέρον και επιθυμούν να παρέμβουν κατά της ΚΥΑ (δηλαδή με τέκνα που δεν έχουν λάβει το ΒΟΕΑ), να αποστείλουν στην ΕΑΑΣ (eaasgrammateia@gmail.com) Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, ΑΔΤ, Διεύθυνση Κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ΑΦΜ, αριθμό τέκνων που δεν έχουν λάβει ΒΟΕΑ, Ονοματεπώνυμα και έτος γεννήσεως τέκνων.

β. Τα μέλη μας, κυρίως του Λεκανοπεδίου Αττικής και των γειτνιαζόντων νομών, να είναι σε ετοιμότητα για μαζική παρουσία στο συλλαλητήριο μαζί με τα τέκνα τους.

γ. Όλα τα μέλη μας, για συσπείρωση, ενότητα και καθολική συμμετοχή στις εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΣ, που θα πραγματοποιηθούν στις 19/2/23, ώστε να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι είμαστε πολλοί και αποφασισμένοι.

Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ