Ανακοίνωση-Δημοσίευση Προκήρυξης Θέσεων Μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Σ.Ε.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

   H Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) προκήρυξε, την πλήρωση δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών, λόγω εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:

     Τομέας Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών

    Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτικές Εφαρμογές Χημείας». (ΑΔΑ:6ΑΕΠ6-8ΥΦ)

    Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτικές Εφαρμογές Χημείας». (ΑΔΑ:ΩΚΙΦ6-ΗΚ7)

 

                                                                                                                                                                                Εκ της ΣΣΕ